Clasics in Ñspel: Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea – William Shakespeare’s Sonnet 65

Sonit 65: Sins bras, nr ston, nr rʈ, nr bǎndlis sì

WIŁM ŚECSPIR

Sins bras, nr ston,

nr rʈ, nr bǎndlis sì,

Bt sad mortaḷti ’rswez ɖer pǎr,
Hǎ wɖ ɖs rej śl byti hold a pli,
Huz ax́n z no strongr ɖn a flǎr?
Ǒ! hǎ śl sumr’z huni breʈ hold ǎt,
Agnst ɖ rácfl sīj v baṭrñ dez,
Ẃn rocs impregṇbl r nt so stǎt,
Nr gets v stīl so stroñ

bt Tîm dcez?

Ǒ firfl medteśn! ẃr, alac,
Śl Tîm’z bst juwl

fṛm Tîm’z ćst lî hid?

Or ẃt stroñ hand

cn hold hiz swift ft bac?

Or hu hiz spôl v byti cn fbid?
Ǒ! nn, unls ɖs miṛcl hv mît,
Ɖt in blac ñc

mî luv me stl śîn brît.

10/11/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.