Clasics in Ñspel: SPELLING, by Margaret Atwood

S P E L Ñ

Marġrit Atwŭd

Mî dōtr plez on ɖ flor
wɖ plastic letrz,
red, blu n hard yelo,
lrnñ hǎ t spel,
spelñ,
hǎ t mc spelz.

I wundr hǎ mni wimin
dnaid ɖmslvz dōtrz,
clozd ɖmslvz in rūmz,
drù ɖ crtnz
so ɖe cd mênlîn wrdz.

A ćîld z nt a powm,
a powm z nt a ćîld.
Ɖr z no īɖr/or.
Hvr.

I rtrn t ɖ stori
v ɖ wmn còt in ɖ wor
n in lebr, hr ʈîz taid
tgɖr bî ɖ eṇmi
so ś cd nt gv brʈ.

Ansestris: ɖ brnñ wić,
hr mǎʈ cuvrd bî leɖr
t strangl wrdz.

A wrd aftr a wrd
aftr a wrd z pǎr.

At ɖ pônt ẃr lanḡj fōlz awe
fṛm ɖ hot bonz, at ɖ pônt
ẃr ɖ roc brecs opn n darcnis
floz ǎt v it lîc blud, at
ɖ mltñpônt v granit
ẃn ɖ bonz nǒ
ɖe r holo n ɖ wrd
splits n dublz n spīcs
ɖ truʈ n ɖ bodi
itslf bcmz a mǎʈ.

Ɖs z a meṭfr.

Hǎ d y lrn t spel?
Blud, scî n ɖ sún,
yr ǒn nem frst,
yr frst nemñ, yr frst nem,
yr frst wrd.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

24/03/2021

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.