Clasics in Ñspel: SPELLING, by Margaret Atwood

S P E L Ñ

Marġrit Atwŭd

Mî dōtr plez on ɖ flor
wɖ plastic letrz,
red, blu n hard yelo,
lrnñ hǎ t spel,
spelñ,
hǎ t mc spelz.

I wundr hǎ mni wimin
dnaid ɖmslvz dōtrz,
clozd ɖmslvz in rūmz,
drù ɖ crtnz
so ɖe cd mênlîn wrdz.

A ćîld z nt a powm,
a powm z nt a ćîld.
Ɖr z no īɖr/or.
Hvr.

I rtrn t ɖ stori
v ɖ wmn còt in ɖ wor
n in lebr, hr ʈîz taid
tgɖr bî ɖ eṇmi
so ś cd nt gv brʈ.

Ansestris: ɖ brnñ wić,
hr mǎʈ cuvrd bî leɖr
t strangl wrdz.

A wrd aftr a wrd
aftr a wrd z pǎr.

At ɖ pônt ẃr lanḡj fōlz awe
fṛm ɖ hot bonz, at ɖ pônt
ẃr ɖ roc brecs opn n darcnis
floz ǎt v it lîc blud, at
ɖ mltñpônt v granit
ẃn ɖ bonz nǒ
ɖe r holo n ɖ wrd
splits n dublz n spīcs
ɖ truʈ n ɖ bodi
itslf bcmz a mǎʈ.

Ɖs z a meṭfr.

Hǎ d y lrn t spel?
Blud, scî n ɖ sún,
yr ǒn nem frst,
yr frst nemñ, yr frst nem,
yr frst wrd.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.