Clasics in Ñspel: SUMMER by Christina Rossetti

SUMR

Cṛstīna R’zeti

• • •

Wintr z cold-hartd,
Sprñ z ye n nê,
Ōtm z a weɖrcoc
Bloun evri we.
Sumrdez fr m
Ẃn evri līf z on its tri;

Ẃn Robin’z nt a begr,
N Jeni Rén’z a brîd,
N larcs hañ sññ, sññ, sññ,
Ovr ɖ ẃītfīldz wîd,
N ancrd liliz rîd,
N ɖ pendyḷm spîdr
Swings fṛm sîd t sîd;

N blu-blac bītlz trnzact biznis,
N nats flî in a host,
N fŕi caṭpilrz hesn
Ɖt no tîm b lost,
N moʈs gro fat n ʈrîv,
N ledibrdz arîv.

Bfr grīn aplz bluś,
Bfr grīn nuts embrǎn,
Ẃ wn de in ɖ cuntri
Z wrʈ a munʈ in tǎn;
Z wrʈ a de n a yir
V ɖ dusti, musti, lag-last faśn
Ɖt dez dron elsẃr.

• • •

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

07/07/2023

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.