Clasics in Ñspel: THE COVENTRY CAROL

Đ COVNTRI CAṚL

Anoniṃs

• • •

Lūli, lūlā, ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.
Ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.

Ǒ sistrz tù, hǎ me w d
Fr t prizrv ɖs de
Ɖs pur yuñlñ fr hūm w d sñ,
“Bái bái, lūli, lūle”?

Heṛd ɖ cñ, in hiz rejñ,
Ćarjid h hʈ ɖs de
Hiz men v mît in hiz ǒn sît
Ol yuñ ćildṛn t sle.

Ɖt wo z m, pur ćîld, fr ɖi
N evr mōrn n me
Fr ɖî partñ nɖr se nr sñ,
“Bái bái, lūli, lūle.”

Lūli, lūlā, ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.
Ɖǎ litl tîni ćîld,
Bái bái, lūli, lūle.

• • •


CLASICS IN ÑSPEL

23/12/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.