Clasics in Ñspel: THE DARKLING THRUSH, by Thomas Hardy

Ɖ DARCLÑ ƮRUŚ

Toṃs Hardi

I lent upn a copisget
Ẃn Frost wz spectr-gre,
N Wintr’z dregz md dezḷt
Ɖ wìc̣nñ î v de.
Ɖ tangld bînstemz scord ɖ scî
Lîc strñz v brocn lairz,
N ol mancînd ɖt hōntd nî
Hd sòt ɖer hǎshold fîrz.

Ɖ land’z śarp fīćrz sīmd t b
Ɖ Snćri’s corps ǎtlent,
Hiz cript ɖ clǎdi caṇpi,
Ɖ wind hiz deʈl’mnt.
Ɖ enćnt puls v jrm n brʈ
Wz śruncn hard n drî,
N evri spirit upn rʈ
Sīmd frvrlis az I.

At wns a vôs arouz amñ
Ɖ blīc twigz oṿhed
In a fl-hartid īvnsoñ
V jô iliṃtd;
An ejid ʈruś, frel, gōnt, n smōl,
In blast-b’rufld plūm,
Hd ćozn ɖus t flñ hiz soul
Upn ɖ growñ glūm.

So litl cōz fr caṛlñz
V sć xtatic sǎnd
Wz ritn on t’restrịl ʈñz
Afar or nî arnd,
Ɖt I cd ʈnc ɖr trembld ʈru
Hiz hapi gdnît er
Sm blesid Hop, ẃr-ov h ń
N I wz un’wer.

CLASICS IN ÑSPEL

04/12/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.