Clasics in Ñspel: THE FARMER’S BRIDE, by Charlotte Mew

Ɖ FARMR’Z BRÎD

Śarlót My

Ʈri sumrz sins I ćouz a meid,
Tù yuñ mbi – bt mor’z t d
At harvisțîm ɖn bîd n wu.
Ẃn s wz wed ś trnd afreid
V luv n m n ol ʈñz hymn;
Lîc ɖ śut v a wintr’z de
Hr smîl wnt ǎt,

n twad’nt a wmn –

Mor lîc a litl frîtnd fei.
Wn nît, in ɖ Fōl, ś rund awe.

“Ǎt muñ ɖ śīp, hr b,” ɖe sd,
Śd proprli hv bn abed;
Bt śr inuf ś wod’nt ɖr
Layñ awec wɖ hr wîd brǎn stér.
So ovr sevn-ecr fīld

n p alñ acrs ɖ dǎn

W ćest hr, flayñ lîc a hér
Bfr ǎr lantnz. T Ćrćtǎn
Ol in a śivr n a scer
W còt hr, fećt hr hom at last
N trnd ɖ ci upn hr, fast.

Ś dz ɖ wrc abt ɖ hǎs
Az wel az most, bt lîc a mǎs:
Hapi inuf t ćat n ple
Wɖ brdz n rabits n sć az ɖe,
So loñ az menfoc cīp awe.
“Nt nir, nt nir!” hr îz bsić
Ẃn wn v s cmz wɖn rīć.
Ɖ wimin se ɖt bīsts in stōl
Lc rnd lîc ćildṛn at hr cōl.
I’v hardli hŕd hr spīc at ol.

Śî az a levṛt, swift az h,
Stret n slît az a yuñ larćtri,
Swīt az ɖ frst wîld vayḷts, ś,
T hr wîld slf. Bt ẃt t m?

Ɖ śort dez śortn n ɖ ocs r brǎn,
Ɖ blu smoc rîzz t ɖ lo gre scî,
Wn līf in ɖ stil er fōlz slǒli dǎn,
A magpî’z spotd feɖrz lî
On ɖ blac rʈ spred ẃît wɖ raim,
Ɖ bériz redn p t Crisṃs tîm.
Ẃt’s Crisṃs tîm wɖt ɖr b
Sm uɖr in ɖ hǎs ɖn w!

Ś slīps p in ɖ atic ɖr
Alon, pur meid. Tiz bt a ster
Btwixt s. Ǒ! mî God! ɖ dǎn,
Ɖ soft yuñ dǎn v hr, ɖ brǎn,
Ɖ brǎn v hr – hr îz, hr her, hr her!

Rvy ov “This Rare Spirit: A life of Charlotte Mew”

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

25/05/2021

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.