Clasics in Ñspel: The forward violet thus did I chide – William Shakespeare’s Sonnet 99

Sonit 99: Ɖ fwd vayḷt ɖus dd I ćîd

WIŁM ŚECSPIR

Ɖ fwd vayḷt ɖus dd I ćîd:
Swīt ʈīf,

ẃns ddst ɖǎ stìl ɖî swīt ɖt smelz,

F nt fṛm mî luv’z breʈ? Ɖ prpl prîd
Ẃć on ɖî soft ćīc fr cmplex́n dwelz
In mî luv’z veinz ɖǎ hst tù grosli dáid.
Ɖ lili I cndemnid fr ɖî hand,
N budz v marjṛm hd stoḷn ɖî her;
Ɖ rozz firf̣li on ʈornz dd stand,
Wn bluśñ śem, anɖr ẃît dsper;
A ʈrd, nr red nr ẃît, hd stoḷn v bʈ,
N t hiz roḅri hd anxt ɖî breʈ;
Bt, fr hiz ʈeft, in prîd v ol hiz groʈ
A vnjfl cancr īt him p t deʈ.
Mor flǎrz I notd, yt I nn cd si,
Bt swīt, or culr it hd stoln fṛm ɖi.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.