Clasics in Ñspel: Thus can my love excuse the slow offence – William Shakespeare’s Sonnet 51

Sonit 51: Ɖus cn mî luv xkz ɖ slo ofns

WIŁM ŚECSPIR

• • • • • • • • • • • 

Ɖus cn mî luv xkz ɖ slo ofns
V mî dul berr ẃn fṛm ɖi I spīd:
Fṛm ẃr ɖǎ art ẃ śd I hest m ɖns?
Tl I rtrn, v postñ z no nīd.
Ǒ! ẃt xks wl mî pur bīst ɖen fînd,
Ẃn swift xtreṃti cn sīm bt slo?
Ɖen śd I spr, ɖo mǎntd on ɖ wind,
In wñid spīd no mośn śl I nǒ,
Ɖen cn no hors wɖ mî dzîr cīp pes.
Ɖrfr dzîr (v prficst luv biyñ md)
Śl ne, no dul fleś, in hiz fîri rês;
Bt luv, fr luv, ɖus śl xkz mî jed –
Sins fṛm ɖi gwñ, h wnt wilfl-slo,
Twdz ɖi I’l run, n gv him līv t g.

• • • • • • • • • • • 

07/11/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.