Clasics in Ñspel: WHAT IS LIFE? by John Clare

ẂT Z LÎF?

Jon Cler

N ẃt z Lîf? – An aurglas on ɖ run,
A Mist rtritñ fṛm ɖ mornñsún,
A bizi, buṣlñ, stl rpitd drīm;
Its leñʈ? – A minit’s pōz,
a momnt’s ʈt;
N hapinis? – A bubl on ɖ strīm,
Ɖt in ɖ act v sizñ śrincs t nòt.

Ẃt r ven Hops? – Ɖ pufñ gel v morn,
Ɖt v its ćarmz dvsts ɖ dȳi lōn,
N robz ć florit v its jem – n dîz;
A cobweb hîdñ dis’pôntmnt’s ʈorn,
Ẃć stñz mor cīnli ʈru ɖ ʈin dsgîz.

N ɖǎ, O Trubl? – nʈñ cn s’poz
(N śr ɖ pǎr v wizdm onli nz)
Ẃt nīd rqîriʈ ɖi:
So fri n libṛl az ɖî bǎnti floz,
Sm nesṣri cōz mst śrli b:
Bt dis’pôntmnts, penz, n evri wo

dvotd rećz fīl,

Ɖ yṇvrsl plegz v lîf b’lo,
R misṭriz stl ’nīʈ Fet’s unbrocn sìl.

N ẃt z Deʈ? z stl ɖ cōz unfaund?
Ɖt darc, mstirịs nem v horid sǎnd? –
A loñ n linġrñ slīp ɖ wiri crev.
N Pīs? ẃr cn its hapinis abǎnd? –
Nẃr at ol, sev hevn n ɖ grev.

Ɖen ẃt z Lîf? – Ẃn stript v its dsgîz,
A ʈñ t b dzîrd it canot b
Sins evrʈñ ɖt mīts ǎr fūliś îz
Gvz prūf sfiśnt v its vaṇti.
’tiz bt a trîl ol mst unḍgo;
T tīć unʈancfl mortlz hǎ t prîz
Ɖt hapinis ven man’z dnaid t nǒ,
Untl h’z cōld t clem it in ɖ scîz.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

23/08/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.