Clasics in Ñspel: What’s in the brain that ink may character – William Shakespeare’s Sonnet 108

Sonit 108: Ẃt’s in ɖ bren ɖt ñc me caṛctr

WIŁM ŚECSPIR

Ẃt’s in ɖ bren ɖt ñc me caṛctr
Ẃć hʈ nt figrd t ɖi mî tru spirit?
Ẃt’s ny t spīc, ẃt nǎ t rejistr,
Ɖt me xpres mî luv,

or ɖî dir merit?

Nʈñ, swīt bô; bt yt,

lîc prerz dvîn,

I mst ć de se o’r ɖ vri sem;
Cǎntñ no old ʈñ old,

ɖǎ mîn, I ɖîn,

Īvn az ẃn frst

I haloud ɖî fer nem.

So ɖt itrnl luv in luv’z freś ces,
Weiz nt ɖ dust n inɉri v ej,
Nr gvz t nesṣri rinclz ples,
Bt mcs antiqti fr ai hiz pej;
Fîndñ ɖ frst cnsit v luv ɖr bréd,
Ẃr tîm n ǎtwd form

wd śo it ded.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.