Clasics in Ñspel: Where art thou Muse that thou forget’st so long – William Shakespeare’s Sonnet 100

Sonit 100: Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ

WIŁM ŚECSPIR

?

Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ,
T spīc v ɖt ẃć gvz ɖi ol ɖî mît?
Spendst ɖǎ ɖî fyri

on sm wrʈlis soñ,

Darc̣nñ ɖî pǎr

t lend bes subjicts lît?

Rtrn fgetfl Ḿz, n stret rdim,
In jntl numbrz tîm so îdli spent;
Sñ t ɖ ir ɖt dʈ ɖî lez istim
N gvz ɖî pén bʈ scil n arğmnt.
Rîz, resti Ḿz,

mî luv’z swīt fes srve,

F Tîm hv eni rincl grevn ɖr;
F eni, b a satîr t dce,
N mc Tîm’z spôlz dspîzid evrẃr.
Gv mî luv fem

fastr ɖn Tîm wests lîf,

So ɖǎ privntst hiz sîɖ n crŭcid nîf.

!

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.