Clasics in Ñspel: Where art thou Muse that thou forget’st so long – William Shakespeare’s Sonnet 100

Sonit 100: Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ

WIŁM ŚECSPIR

?

Ẃr art ɖǎ Ḿz ɖt ɖǎ fgetst so loñ,
T spīc v ɖt ẃć gvz ɖi ol ɖî mît?
Spendst ɖǎ ɖî fyri on sm wrʈlis soñ,
Darc̣nñ ɖî pǎr t lend bes subjicts lît?
Rtrn fgetfl Ḿz, n stret rdim,
In jntl numbrz tîm so îdli spent;
Sñ t ɖ ir ɖt dʈ ɖî lez istim
N gvz ɖî pén bʈ scil n arğmnt.
Rîz, resti Ḿz, mî luv’z swīt fes srve,
F Tîm hv eni rincl grevn ɖr;
F eni, b a satîr t dce,
N mc Tîm’z spôlz dspîzid evrẃr.
Gv mî luv fem fastr ɖn Tîm wests lîf,
So ɖǎ privntst hiz sîɖ n crŭcid nîf.

!

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.