Clasics in Ñspel: Whoever hath her wish, thou hast thy Will – William Shakespeare’s Sonnet 135

Sonit 135: Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil

WIŁM ŚECSPIR

Huevr hʈ hr wś, ɖǎ hst ɖî Wil,
N Wil t būt, n Wil in oṿplus;
Mor ɖn inuf am I ɖt vxt ɖi stl,
T ɖî swīt wil mcñ adiśn ɖus.
Wilt ɖǎ, huz wil z larj n speśs,
Nt wns vǎćsef t hîd mî wil in ɖîn?
Śl wil in uɖrz sīm rît greśs,
N in mî wil no fer axptns śîn?
Ɖ sì, ol wōtr, yt rsivz ren stl,
N in abundns adiʈ t hiz stor;
So ɖǎ, biyñ rić in Wil, ad t ɖî Wil
Wn wil v mîn,

t mc ɖî larj wil mor.

Let no uncînd, no fer bsićrz cil;
Ʈnc ol bt wn, n m in ɖt wn Wil.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

09/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.