CONSCIENCE AND CONFLICT: British artists and the Spanish Civil War │ Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne → 7 June 2015

Pablo Picasso, Weeping Woman,1937
Pablo Picasso, Weeping Woman,1937

“Fīčrñ wrcs bî ātists includñ Picaso, Henri Mur, Edẉd Bura, Windm Luis n Jon Āmstroñ, amñst uɖrz, ɖs xibišn wl rvil hâ a jeṇrešn v Britiš ātists wr drwn intu ɖ Spaniš Sivl Wor. Ẇl mni went t fît in ɖ wor ɖmslvz, uɖrz crietd pôstrz campenñ fr êd fr refyjīz, or crietd wrcs ɖt md firs ṗlitcl stêtmnts.

Ɖ Spaniš Sivl Wor (1936–9) wz wn v ɖ most significnt conflicts v ɖ twentiiʈ senčri. Ẇl Britiš litrri riaẋnz t ɖ conflict hv bn mč xamind, ɖs xibišn, in pātnršp wɖ Paḷnt Hâs Gaḷri, z ɖ frst t xplor ɖ rspons v Britiš vižl ātists.

Ɖ Spaniš Sivl Wor wz fwt btwn ɖ Spaniš Rpublic n a rebl Našnlist fws, led bî Jenṛl Franco. It ynîtd ɖ abstract n riylist ātists v ɖ tîm t criet a dvrs ātistc rspons t ɖ fît agnst fasizm.

Wn v ɖ most fems wrcs on šo z Picaso’z Wīpñ Wmn (1937.) Ɖs z on dsple alñsd mtirı̣l dītêlñ ɖ impact in Britn v ɖ ātist’s îconic pêntñ, Guernica, ẇč travld t ɖ YC in 1938.

Ɖ xibišn includz lounwrcs fṛm bʈ public n prîvt c̣lẋnz in a renj v mīdia, includñ pêntñ, printmêcñ n sculpčr.”

GAḶRI WEBSAIT


PAḶNT HÂS GAḶRI


ŔSYLA MCANL


JŪŁN TṚVEŁN


AŠGÊT


ẆT ĐE SE

Adm Lūc, CRONICL LÎV, 7 Māč 2015
Mātin Evnz, HISTRI TDE, 2 Febrri 2015
Ema Crictn-Milr, Đ APOLO MAĠZĪN, 22 Jaňri 2015
Pwl Mičl, WRLD SÔŠLIST WEBSAIT, 19 Jaňri 2015
Cristīn Lindi, Đ MWNÑ STAR, 25 Nvmbr 2014
Lwra Cumñ, Đ OBZRVR, 16 Nvmbr 2014
Dominic Smiʈ, Đ ĀGS, 14 Nvmbr 2014
Vinsnt Dâd, BBC ĀTS, 11 Nvmbr 2014
Jaci Vlšlāgr, Đ FNANŠL TÎMZ, 7 Nvmbr 2014
Adela Gūč, BRITIŠ-SPANIŠ SSAYTI


19/07/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.