X: Śecñ

Ś

 tc hr of ɖ tebl az ś spouc, n śc hr bcwdz n fwdz wɖ ol hr mt.

Ɖ Red Qīn md no rzistns ẃtvr; onli hr fes grù vri smōl, n hr îz got larj n grīn: n stl, az Alis wnt on śecñ hr, ś cept on growñ śortr—n fatr—n softr—n rǎndr—n—

52


[Previous chapter] [Next chapter]

Comments welcomed