CORNELIA PARKER │ The Whitworth, Manchester → 31 May 2015

Cold Dark Matter (An Exploded View), 1991. Photo: David Levene

“Ɖ Ẇitẉʈ riôpnd on 14 Febrri 2015 wɖ a mêjr sôlo xibišn fṛm wn v Britn’z most aclemd cntemprri ātists, Cwnīlia Pācr – n hr wrc invîts y t witṇs ɖ trnsfmešn v ōdnri objcts intu smʈñ cmpelñ n xtrōdnri.

It z an xtnsv xibišn, wn ɖt fīčrz a wîd renj v wrc md jrñ Pācr’z c̣rir, fṛm hr sigṇčr pìs Cold Dāc Matr: An Xplodd Vy (1991) alñsd tu impwtnt ny cmišnz n mni uɖr ny wrcs.

Ahd v hr ny Ẇitẉʈ xibišn, Cwnīlia Pācr wrct clôsli wɖ sayntists at ɖ Ynivrṣti v Mančestr, most nôṭbli Costia Novozelov, hu, wɖ Andre Gem, wz awōdd ɖ Nôbel Prîz fr ɖ dscuvri v  grafīn – ɖ wrld’z ʈinist n strongist mtirı̣l. Wrcñ wɖ gaḷrīstaf, Novozelov tc mîcṛscopc samplz v grafît fṛm drōñz in ɖ Ẇitẉʈ’s c̣lẋn bî Wiłm Blêc, Trnr, Cunsṭbl n Picaso, az wel az a penṣl-ritn letr bî Sr Ŕnist Ruɖ̇fd (hu split ɖ atm in Mančestr). H ɖen md grafīn fṛm ɖz samplz, wn v ẇč Pācr hz md intu a wrc v āt t māc ɖ ôpnñ v ɖ gaḷri n xibišn. A Blêc-grafīn sensr, activetd bî ɖ breʈ v a fizisist, set of a fîrwrc dsple ẇč rtrnd aynmītı̣rît intu ɖ Mančestr scî. Ɖs mītioršâr wz a spectaklr ôpnñ t ɖ ny Ẇitẉʈ.”

GAḶRI WEBSAIT

ĀTFUND


FRIƮSTRĪT GAḶRI


ẆT ĐE SE

Lwra Cumñ, Đ OBZRVR, 22 Febrri 2015
Rêčl Spens, Đ FNANŠL TÎMZ, 20 Febrri 2015
Luīza Buc, Đ TEḶGRAF, 20 Febrri 2015
Heḷn Pid, Đ GĀDỊN, 16 Febrri 2015
Êdrịn Srl, Đ GĀDỊN, 11 Febrri 2015
Tim Admz, Đ OBZRVR, 25 Jaňri 2015
ĀTLIST, 7 Māč 2014
Iyn Yuñz, BBC, 7 Māč 2014


14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.