DEFINING BEAUTY: THE BODY IN ANCIENT GREEK ART │ British Museum, London → 5 July 2015

Marble statue of a discus-thrower (discobolus) by Myron. Roman copy of a bronze Greek original of the 5th century BC.
Marble statue of a discus-thrower (discobolus) by Myron. Roman copy of a bronze Greek original of the 5th century BC.

(Posted 13 April 2015. The text is in an older version of Ñspel.)

“Xpirı̣ns ɖ briłns n dvrṣti v ênčnt Grīc āt in ɖs mêjr xibišn foc̣sñ on ɖ hymn bodi.

Fr senčriz ɖ ênčnt Grīcs xperimentd wɖ wez v reprizntñ ɖ hymn bodi, bʈ az an objct v byti n a berr v mīnñ.

Ɖ rmāc̣bl wrcs v āt in ɖ xibišn renj fṛm abstract simpliṣti v prīhistoric fiğrīnz t breʈtêkñ riylizm in ɖ êj v Alixandr ɖ Grt. Ɖz wrcs cntinyd t inspîr ātists fr hundṛdz v yirz, gvñ fwm t ʈt n šêpñ âr ôn pspšnz v ârslvz.

Ɖ čīf fwmz v byti r ōdr, siṃtri n clir dliniešn. (Aristotl)

In pwtreyñ îdiyl tîps v byti… y brñ tgɖr fṛm mni modlz ɖ most bytifl fīčrz v č (Socṛtīz)”

 MYZIYM WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Rūʈ Aḷn, Đ APOLO MAĠZĪN, 9 Êpṛl 2015
Vinsnt Dâd, BBC ĀTS, 31 Māč 2015
odrīgo Caňete, Đ HUFÑTN PÔST, 25 Māč 2015
Tabiš Cān, Đ LUNḌNIST, 29 Māč 2015
Fisn Günr, Đ ĀTSDESC, 26 Māč 2015
Ben Lūc, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 26 Māč 2015
Fiona Cītñ, Đ INṬNAŠNL BIZNIS TÎMZ, 25 Māč 2015
Hari Mânt, MEIL ONLÎN, 25 Māč 2015
Aḷster Smôt, RŶTRZ, 25 Māč 2015
Hy Montgoṃri, Đ INDIPNDNT, 21 Māč 2015
Jêmz Dêvidsn, Đ GĀDỊN, 20 Māč 2015
Brayn Suwl, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 12 Māč 2015
Anīta Sñ, Đ TEḶGRAF, 8 Jaňri 2015
ĀT DÊLI


07/08/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.