DENNIS HOPPER: THE LOST ALBUM │ Royal Academy of Arts, London → 19 October 2014

“Fṛm Hel’z Enjlz n hipiz t ɖ strīts v Hāḷm, Hopr’z ftogṛfi pârfli capčrz Americn culčr n lîf in ɖ 1960z, a deced v prôgres, vayḷns n inwms uphīvl.

Denis Hopr cāvd ât a plês in Holiwŭd histri, wɖ rôlz in clasic filmz lîc Apoc̣lips Nâ, Blu Velvit, Tru Rômans n Īzi Rîdr. H z ls wel nôn, ɖo no ls rspctd, fr hiz wrc az a ftogṛfr. Ɖs xibišn brñz tgɖr ovr 400 imijz, têcn jrñ wn v ɖ most crietv pirı̣dz v hiz lîf in ɖ 1960z. Evri imij y’l si wz čozn bî Hopr hmslf fr hiz frst mêjr xibišn in 1970 n z ɖ vintijprint h pṛdyst fr ɖt ocežn.

Ɖs wz a deced v hyj sošl n ṗliticl čenj, n Hopr wz at ɖ î v ɖ stwm. Wɖ hiz camra trênd on ɖ wrld arnd hm h capčrd Hel’z Enjlz n hipiz, ɖ strītlîf v Hāḷm, ɖ Sivl Rîts muvmnt n ɖ ŕbn landsceps v Īst n West côst America. H olso šot sm v ɖ bgst starz v ɖ tîm fṛm ɖ wrldz v āt, fašn n myzic, fṛm Andi Wōhol t Pwl Nymn.

Tgɖr, ɖz imijz r a fasinetñ prsnl dayri v wn v ɖ grt cântrculčṛl figrz v ɖ pirı̣d, n a vivid pwtrit v 1960z America.

Xibišn kretd bî Petra Gilý-Hrts. Ōġnîzd in cooṗrešn wɖ Ɖ Denis Hopr Āțrust.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT Đ PÊPRZ SE

Nīna Capḷn, TÎM ÂT, 28 Nvmbr 2013
ŠĀLOT CRIPS, Đ INDIPNDNT, 4 Māč 2014
Māc Brân, Đ GĀDỊN, 24 Jūn 2014
Crisčn Hūs, Đ TEḶGRAF, 25 Jūn 2014
Su Stywd, Đ LUNDN ĪVNÑSTANDD, 27 Jūn 2014
Tabiš Cān, Đ LUNḌNIST, 29 Jūn 2014
Fransis Hojsn, Đ FNANŠL TÎMZ, 1 Jlî 2014
Andru Lambrʈ, Đ SPECTETR, 19 Jlî 2014

Logo7

20/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.