EDMUND DE WAAL: ATMOSPHERE │ Turner Contemporary, Margate, Kent → 8 March 2015

Photo: Stephen White
Photo: Stephen White

“Âr Sunli Gaḷri z trnsfwmd agn wɖ a brand-ny wrc, Atṃsfir, bî ātist Edṃnd d’Vāl.

…miniṃlist dsplez v cūli bytifl sramic objcts sductvli stradl ɖ old gap btwn āt n craft. Moḍnizm n ênčnt inflụnsz eḷgntli cmbîn in āt at wns bytifl n ʈwt-pṛvocñ.

Joṇʈn Jônz, Ɖ Gādịn

D’Vāl, hu gru p in Canṭbri, z rnând fr hiz wrc in sramics, in ptklr hiz lj-scêl insṭlešnz v pwṣlinveslz, n z ɖ oʈr v ɖ bestselñ Ɖ Hér wɖ ɖ Ambr Îz (ẇč wun ɖ 2010 Costa bîogṛfı̣wōd).

Veslz r sspndd in ɖ gaḷri, t capčr ɖ čenjñ lît.

Ɖ xpirı̣ns z trūli imrsv. Cm bac tîm aftr tîm, t si ɖ čenjñ ifcts v lît on ɖ wrc ovr ɖ sīznz, lî bac n rlax in frunt v ɖ wrc on âr mats.

Ɖ pìs z acumṗnid bî Bâšpīl, a plinʈ-bêst wrc, n a ny txtinsṭlešn spanñ ɖ intîr coridor ajêsnt t ɖ Sunli Gaḷri, fīčrñ qôts bî Trnr, Cunstbl, Bôḍler n Ruscin.

Ɖ wrc côinsîdz wɖ ɖ publicešn v a ny moṇgraf on ɖ ātist publišt bî Fîdn Pres.

Ẇn ʈncñ abt ɖ čenjñ landscêp v clâdz, I rmmbr Cunstbl’z bytifl letr abt layñ on hiz bac n dwñ ‘a grt dīl v scayñ’. Ɖr z no mr xtrōdnri plês t lc at ɖ scî ɖn ɖ Sunli Gaḷri at Trnr Cntmprri. Atṃsfir z mî atmt t mc a rspons t ɖs ʈrešhold btwn a bildñ n ɖ er âtsd. Sspndd in ɖ spês r nîn vitrīns holdñ 200 sml seḷdon n gre pwṣlinveslz. I hôp ɖe wl pṛvôc sm scayñ v ɖer ôn.

Edṃnd d’Vāl

http://charlessaumarezsmiɖ.com/blog/

Woč a film v Edṃnd de Vāl dscusñ ɖ wrc jrñ its insṭlešn. Drctd bî Jared Šilr n editd bî Jêmz Hyz”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


STÊJWUN


FÎDN


PRIZNRZ ABRWD


ẆT ĐE SE

ĀTLIST, 5 Febrri 2014
Đ FNANŠL TÎMZ, 29 Māč 2014
Jesica McNali, DZÎNXČENJ, 2 Jlî 2014


14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.