EDWARD STEICHEN: IN HIGH FASHION, THE CONDÉ NAST YEARS 1923–1937 │ Photographers’ Gallery, London → 18 January 2015

“Ɖs z ɖ YC premier v Edẉd Štîħn: In Hî Fašn, Ɖ Conde Nast Yirz 1923-1937, ẇč includz ovr 200 vintijprints, mni on public dsple fr ɖ frst tîm sns ɖ 1930z.

Woč âr vidio inṭvy wɖ côkretr Wiłm A. Ywñ.

Brwt tgɖr ispešli fr ɖs xibišn, ɖe māc ɖ pirı̣d ẇn Štîħn wz wrcñ fr Conde Nast on its tu most prestijs publicešns, Vôg n Vati Fer. Ɖ xibišn ofrz a rer oṗtyṇti, nt jst t witṇs a ci pirı̣d in histri, bt olso t gên insît intu Štîħn’z dstnctv aproč twdz pwtričr n fašnftogṛfi.

Štîħn wz olrdi an inṭnašnli seḷbretd pêntr n ftogṛfr ẇn, in 1923, h wz ofrd ɖ lūcṛtv n hîprofîl pzišn v čīf ftogṛfr at Conde Nast. Jrñ hiz tenyr, Štîħn wz sd t hv bn ɖ bst-nôn n hîist pêd ftogṛfr in ɖ wrld n z ynivrṣli creditd wɖ biyñ ɖ faɖr v modn fašnftogṛfi

Fr ɖ nxt fiftīn yirz, Štîħn wd têc fl advantij v ɖ rzwsz n prestīj confrd bî hiz rôl t pṛdys an ŕvra v unīqld briłns. H pt hiz xpšnl taḷnts t wrc dfînñ ɖ culčr v hiz tîm, fôṭgrafñ îconic figrz in poḷtcs, litṛčr, jrṇlizm, dans, ʈiytr n, abv ol, ɖ wrld v ôtcūtur fašn.

In Hî Fašn priznts rer fôṭgrafs v dzînz fṛm Ṣ̌nel, Lõvĩ, Llõ, Patu n Šaṗreli, alñsd a siriz v stunñ pwtrits. Ɖz includ lūṃnriz sč az Greta Gābo, Winstn Črčil, Mālīna Dītriš, Jwj Gršwin, Franc Lýd Rît, W.B. Yêts n Fred Aster. Štîħn trītd hiz subjcts (b ɖe prominnt public figrz, modlz or cloɖz) az viiclz ʈru ẇč t xplor šêp, fwm, txčr, lît n šêd.

Hiz inflụns n leġsi r evidnt acrs ɖ spectṛm v ftogṛfi. Hwst P. Hwst, Ričd Aṿdon n Brūs Webr r jst a fy v hiz most ilustrı̣s dsndnts, n hiz wrc cntinyz t inflụns ftogṛfrz acrs ɖ glôb, includñ seḷbretd fašnf̣togṛfr Vivian Sasn, hu z olso xibitñ at ɖ Gaḷri ɖs sīzn.

Edẉd Štîħn: In Hî Fašn, Ɖ Conde Nast Yirz 1923-1937 z kretd bî Wiłm A. Ywñ, Tod Brando n Naṭli Hršdwfr n orijinetd bî Ɖ Fândešn fr ɖ Xibišn v Ftogṛfi, Miniaṗlis.

Ɖ xibišn hz prīvı̣sli turd in Nwʈ America, Ostrelia, Eža n Yṛp.

A fŭli iḷstretd caṭlog z aveḷbl in âr Bcšop.

Rīd an ese on âr BLOG abt Štîħn’z abîdñ inflụns, bî côkretr Wiłm A. Ywñ, or dânlod az a pdf.”

GAḶRI WEBSAIT


 

05/04/2015

1 thought on “EDWARD STEICHEN: IN HIGH FASHION, THE CONDÉ NAST YEARS 1923–1937 │ Photographers’ Gallery, London → 18 January 2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.