EMILY SUTTON: TOWN AND COUNTRY │ Yorkshire Sculpture Park → 22 February 2015

“Adwnñ ɖ wōlz v YSP Sentr, Tân n Cuntri fīčrz a dlîtfl dsple v orijinl n intric̣t pêntñz n scrīnprints, alñ wɖ a floc v bytifli imbrýdrd brdz nestñ in ɖ YSP Šop windo.

Incwṗretñ a luv v patn n dītel, Sutn hz têcn inspirešn fṛm hr rīsnt travlz t Paris n Suɖn Frans az wel az sìnz clôsr t hr nêtv Ywcšr, includñ YSP n hr ôn hom – ẇč š refṛnsz in hr frst evr limitd-idišn liʈ̇grafprint Septmbrdresr (2014), pṛdyst bî Crẉn Stydio n xclusv t YSP.

Bêst in Ywc, Sutn hz wrct wɖ mni dstnĝšt claynts arnd ɖ wrld. Š hz iḷstretd bcs fr ɖ Victoria n Albt Myziym, Febr n Febr, Randm Hâs, Penĝn n Wōcr Bcs n undrtecn cmišnz fr brandz sč az Hrmīz, Fwtnm n Mêsn n Beti’z v Haṛget. Sutn wz awōdd ɖ El Dec̣rešn Britiš Dzîṇwōd 2011 fr hr Krioṣtīšop fabric fr St Jūd’z. Tân n Cuntri côinsîdz wɖ ɖ publicešn v Transfrwér Trežrz, a limitd-idišn handbând foldât bc v ɖ ātist’s wōtrculrz v Victorı̣n transfrwér, publišt bî Flīs Pres.

Ol ɖ wrcs in Tân n Cuntri r aveḷbl t bai, tgɖr wɖ a renj v xclusv mrčndîs, dzînd bî ɖ ātist, includñ a tôtbag, a renj v plêts n mugz, a silcscāf n a cut-n-sô tītâl.

Born in 1983, Sutn gru p in rṛl Nwʈ Ywcšr. Š studid at Ywc Colij bfr gwñ on t studi at Edinbra Colij v Āt, grajuetñ wɖ a BA in Iḷstrešn, in 2008.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Šaṛn Dêl, Đ YWCŠR PÔST, 15 Nvmbr 2014

BETIZ, 18 Êpṛl 2014

05/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.