EVA ROTHSCHILD │ Hugh Lane Gallery, Dublin → 21 September 2014

green%20banner%20small%20black

phoca_thumb_l_black%20atom%20web

Blac atm, 2013

phoca_thumb_l_klassix

Clasix, 2013

phoca_thumb_l_dead%20moon%20web

Ded mūn, 2013

phoca_thumb_l_snowman%20web

Snôman, 2013

“Ɖ Îriš ātist Īva Roʈsčîld (born in Dublin 1971, livz n wrcs in Lundn) z wn v ɖ most impwtnt pṛtaġnists v a jeṇrešn v ātists dīlñ wɖ ɖ xpandd consept v sculpčr. Ɖs xibišn at Dublin Siti Gaḷri Ɖ Hylên z ɖ frst sôlo myziymprezntešn v hr wrc in Îrḷnd.

In Īva Roʈsčîld’z wrc, ɖ fwml valyz v moḍnizm n its îdiyz v ytopia r invrtd. Ɖ histri v 20ʈ senčri abstract āt z dīcnstructd ʈru hr insṭlešns n ʈru ɖ mtirı̣lizm v hr objcts ɖe bcm inqîriz intu hâ w az hymnz dveḷp strucčrz (bʈ fizicl n meṭforic) t ṣpwt âr valyz. Roʈsčîld manijz t dlivr sensešn, memri, pspšn, prsnl idı̣sincṛsiz n dvrs culčṛl tṛdišnz, ʈru ɖ trnsfmešn v evrīde mtirı̣lz intu ełn āṭfacts.

An eḷqnt admirešn v ênčnt culčrz cn b dsrnd ʈru ɖ āthistoricl refṛnsz v Ijipšn n Rômn sivilîzešnz az wel az miniṃlizm n cnstructivizm, bt olso ɖ inflụns v Americn ātists Roḅt Moris n Cêdi Nôḷnd cn b sīn. Īva Roʈsčîld’z wrcs r tenšnfild combinešnz v vẹrid mtirı̣lz such az stīl, concrīt, jezṃnît, fîbrglas, plexiglas, leɖr, polīstîrīn, wŭd n pêpr.

Ɖr wl b a dêli šowñ v Roʈsčîld’z film Býz n Sculpčr in Gaḷri 18.”


“It z… onist n strêtfwd, rîtli confidnt v its ôn abṣlut integṛti, n grândd in solid aspects v ɖ riyl wrld.” – Cristín Līč Hyz, Ɖ Sunde Tîmz

“A hômcumñ šo v splendr” – Cêt Colmn, Le Cool

“Plêfl n sbvrsv, yt cmplitli ašurd in x̣kšn, Īva Roʈsčîld’z siriz v insṭlešnz at ɖ Hylên Gaḷri hint at a rītelñ v ɖ histri v sculpčr.” – Jema Tiptn, artforum.com

GAḶRI WEBSAIT

10/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.