EVELYN DE MORGAN: ARTIST OF PEACE │ Blackwell, Cumbria → 13 September 2015

S.O.S., 1914-16, 934 x 655 mm

“Az w cmemret ɖ sentīnri v ɖ Frst Wrldwor, ɖis significnt šo, cmprîzñ mêjr pêntñz n bytifli xktd drōñz fṛm ɖ D’Mwgn Fândešn, wl fôc̣s on ɖ pasifizm v Evlin D’Mwgn (1855–1919) n hr riaẋn bʈ t ɖis conflict n t ɖ Bwr Wor v 1899–1902, wɖ mni v ɖ wrcs hvñ bn includd in ɖ ātist’s sôlo xbišn held in ɖ sprñ v 1916 in êd v ɖ Red Cros.

D’Mwgn’s rmācbl pêntñz ber ɖ inflụns v ŕli Itałn Rnesns āt az wel az ɖt v hr Pri-Raf̣lît cntmprriz, yt hv a dstñtv stîl ɖt z ynīcli hr ôn. Trênd at ɖ Slêd Scūl v Āt, D’Mwgn wz a pṛlific pṛfešnl ātist hu injýd significnt cmršl sxes wɖ seilz v hr simbolic pêntñz, inspîrd bʈ bî litṛčr n cntmprri cnsrnz.”

GAḶRI WEBSAIT


Evlin d’Mwgn

“On hr sevntīnʈ brʈde, Ōġst 30ʈ 1872, Evlin D’Mwgn rout in hr dîri: At ɖ bginñ v č yir I se ‘I wl d smʈñ’ n at ɖ end I hv dn nʈñ. Āt z itrnl, bt lîf z šwt. Ɖs stêtmnt iḷstrets ɖ ʈīmz ẇč wr t dominet hr adult lîf n c̣rir az a pṛfešnl ātist. D’Mwgn wz a sxesfl n pṛlific artist, xibitñ a renj v hr wrcs fṛm 1877 untl hr deʈ in 1919. Hr stîl z dstñtv in its rič ys v culr, aḷgri n ɖ dominns v ɖ fīmel fwm. Hr pêntñz dsple a sṗsific intṛst in ɖ cnfînmnt n limitešnz v ɖ fizicl bodi on ŕʈ. Ofn ɖs z rzolvd ʈru deʈ.

Hr fevrit modl, Jên Hêlz, wz wns hr sistr’z nrsmeid. Š z ɖ prôtotîp fr most v Evlin’z wimin. Ɖz contrast nôtisbli wɖ ɖ wimin pêntd bî mêl Pri-Raf̣lît ātists, sč az ɖoz bî Edẉd Brn-Jônz, hu sīm t b ifīmṛl, drīmlîc cnstruẋnz in denjr v wiltñ awe. Instd, Evlin D’Mwgn priznts stroñ, aʈletc wimin, hu r bytifl bt rôbust. Jên Hêlz fīčrz az a modl in a nmbr v ɖ Sentr’z pêntñz, includñ Flwra, Lux in Tenebris n Ɖ Drîad.

Hr ŕli wrcs r indetd t ɖ Clasicl inflụns twt at ɖ Slêd Scūl v ĀtSr Edẉd Pýntr in pêntñz sč az Ariadni in Naxos n Vīṇs n Kpid. Aftr hr marij t Wiłm D’Mwgn, š n Wiłm xperimentd wɖ spiričlizm. Ʈīmz sč az lîf-aftr-deʈ, ɖ trnsfmešn v ɖ soul, n moṛl mesijz abt ɖ trnzitri nêčr v lîf dominet hr wrcs. Mni v D’Mwgn’z wrcs hv bn dscrîbd az simḅlistLux in Tenebris fr xampl, têcs a biblicl ʈīm v Crîst az ɖ Lît in ɖ Dācṇs n substityts a fīmel figr sitñ in an ōra v lît srândd bî dācṇs, drest in pêl gold rôbz, holdñ ât ɖ olivbranč v pīs. At ɖ ft v ɖ pêntñ, lrcñ in ɖ trjid wōtrz, r croc̣dîlbīsts. D’Mwgn aḷġrîzz ɖ wmn az a meṭfr v hôp n curij, n olso az a figr v dvîn (fīmel) pâr.

In ɖ 1880z, wɖ ɖ onset v ɖ Bwr Wor, n lêtr in Wrldwor I in 1914, D’Mwgn yzd hr āt t xpres ɖ firz šerd bî mni abt ɖ ifcts n horrz v wor. In pêntñz sč az S.O.S. D’Mwgn cmbînz an anti-wor mesij wɖ hr spiričlist blifs. Hir, a lôn figr standz on a roci âtcrop in ɖ ošn, bset on ol sîdz bî miʈ͘lojcl bīsts. Ɖs cn b réd az dsme at ɖ incročñ wor, n olso in trmz v D’Mwgn’s spiričlist blif in ɖ rdmtv figr v ɖ fīmel, az a simbl v optimizm.

D’Mwgn’z ys v culr z vri dstñtv. Alñ wɖ mni v ɖ uɖr Pri-Raf̣lît ātists, Evlin hd vizitd Iṭli in ōdr t studi ɖ Rnesns Old Mastrz. Ɖ inflụns v Boțičeli cn b seen in Flwra. Culr z yzd t repriznt sîc̣lojcl n eṣteric stêts. Rênbo iridesnt šêdz apir in mni v hr wrcs. Ɖ rênbo wz cnsidrd in miʈolji t fwm a brij fr ɖ soul aftr deʈ, n ɖs z in cīpñ wɖ D’Mwgn’z spiričlizm. Uɖr rič culrz sč az ɖ yelo in Ɖ Luv Pošn sjst a simpʈi wɖ ɖ figr v ɖ wič, or red, ẇč z yzd az a simbl v mātrdm. D’Mwgn’z wrcs ofr a fasinetñ insît intu ci Victorı̣n cnsrnz n îdiyz. Hr lîfloñ intṛst in spiričlizm z lnct t hr feminist n anti-wor blifs, n ɖz fwm ɖ inspirešn fr mni v hr wrcs n inebl s t undrstand ɖm in ny n rvilñ wez.”

Đ D’MWGN FÂNDEŠN


BBC – YR PÊNTÑZ


 

26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.