Fṛm ɖ Obzrvr: Steve McQueen voices ‘dismay’ after MPs snub Grenfell Tower film invitation

Artist Steve McQueen said he sent dozens of invitations to MPs to attend a screening of his Grenfell Tower film, but only four have replied and visited. Photograph: Frazer Harrison/Getty Images
Artist Stīv MQīn sd h snt duznz v invteśnz t MPz t atnd a scrīnñ v hiz Grenfél Tǎr film, bt onli for hv rplaid n viẓtd. Foṭgraf: Frazer Harisn/Geti Iṃjz

Stīv MQīn vôsz ‘dsme’ aftr MPz snub Grenfél Tǎr film invteśn

(Transcription of an Observer article of 7 May 2023)

Aword-winñ Britiś artist sz lac v poḷtiśnz’ rspons t atnd a scrīnñ spīcs volymz abt ‘ẃt z haṗnñ in ɖs cuntri’

Vnesa Ʈorp, Arts n mīdịcorispondnt
Súnde 7 Me 2023

Wn v Britn’z līdñ film n teḷviźn d’rectrz, ɖ aword-winñ artist Stīv MQīn, hz xprest hiz dsme at ɖ lac v rspons bî poḷtiśnz t hiz film Grenfél, a pǎrfl viźl stetmnt on ɖ devstetñ Lundn fîr v 2017. Ɖ YC’z p’liticl clas hz, h sz, larjli avôdd cmñ t woć it.

“Ɖer sîḷns sz a lot abt ẃt z haṗnñ in ɖs cuntri. F MPz r trnñ ɖer bacs on smʈñ lîc ɖs film, ẃt dz it mīn?” MQīn tld ɖ Obzrvr.

H invîtd duznz v MPz t woć hiz 24-minit film at ɖ Srpntîn Gaḷri in Lundn. So far, wɖ onli ʈri dez t g bfr ɖ scrīnñz end on Wnzde, MQīn sd ɖt h nz v onli for poḷtiśnz hu hv rplaid n viẓtd.

Ɖe r ɖ formr Lebr prîm̦inistr Gordn Brǎn, Cnzñtn MP F’liṣti Bucn, Mîcl Gov, ɖ hǎzñsecṛtri, n Devid Lami, ɖ śado foṛn secṛtri, hu lost a frend in ɖ fîr n hu wz t atnd a scrīnñ ɖs wīcend.

Ɖ vast mjoṛti v ɖoz invîtd hv feld īvn t rplî, MQīn sd. “Ɖ fact ɖt ol ɖz uɖr MPz hv bn invîtd n yt hv’nt hd ɖ crṭsi t īvn rspond z jst nt gd inuf. It z wn v ɖz sićueśnz, ẃɖr ɖe r Lebr or Cnsrṿtiv, ẃr ɖe śd hv hd ɖ dīsnsi t rplî,” ɖ Lundn-born artist sd.

A still from Steve McQueen’s 24-minute film about the Grenfell Tower fire. Photograph: Steve McQueen/PA
A stil fṛm Stīv MQīn’z 24-minit film abt ɖ Grenfél Tǎr fîr. Foṭgraf: Stīv MQīn/PA

Hiz śort, wrdlis film hz bn wîdli hêld az wn v ɖ most d’rect n p’liticli pǎrfl artwrcs śoun in Britn in rīsnt yirz, mcñ an apaṛntli īqli poẓtiv impact on critics, trōṃtîzd nebrz n membrz v ɖoz faṃliz b’rivd bî ɖ fîr in Norʈ Cnzñtn, ẃć cild 72 ppl.

MQīn, hu wún ɖ bst picćr Oscr fr hiz 2013 film 12 Yirz a Slev n ɖ Trnr prîz fr cntmprri art in 1999, sd h dz nt b’liv ɖt ɖ fełr v so mni MPz t rspond cn b xkzd bcz ɖe r unśur hǎ t aproć a wrc v modn art.

Felicity Buchan, the Conservative MP for Kensington, was one of only four politicians who replied and attended the screening of McQueen’s short feature. Photograph: David Woolfall/UK Parliament
F’liṣti Bucn, ɖ Cnsrṿtiv MP fr Cnzñtn, wz wn v onli for poḷtiśnz hu rplaid n atndd ɖ scrīnñ v MQīn’z śort fīćr. Foṭgraf: Devid Wŭlfōl/YC Parḷmnt

“I d’nt nǒ ẃɖr it cn b ɖt,” h sd. “Aftr ol, ɖs z ɖ cuntri v Śecspir n v Wiłm Blêc n v [Devid] Hocni, so I d’nt nǒ ẃ ɖt śd b ɖ ces. Ɖe r edycetd ppl. N enwe, ɖs z ol abt Grenfél n ɖe śd hv bn ebl t unḍstand ɖt. It z jst a śort wōc fṛm parḷmnt.”

Ɖ jenṛli aprīṣ́tiv riax́n t MQīn’z Grenfél film hz bn in marct contrast t mor sspiśs fīlñz vôst rīsntli in ɖ Cnzñtn eria abt planz t mc a BBC teḷviźn draṃsiriz cuṿrñ ɖ ivnts līdñ p t ɖ fîr n its p’liticl afṭmaʈ, n t a Naśnl Ʈiytr ple ɖt wl b best on vbetim acǎnts fṛm svîvrz n uɖrz v ɖoz afctd.

MQīn, hu rīsntli md ɖ popylr teḷviźn filmsiriz Smōl Ax fr ɖ BBC, sd it wz nt p t him t se ẃɖr hiz Grenfél film wz jujd mor axptbl bcz ɖr wz no daylog.

“Ɖt z fr uɖrz t dsîd,” h sd. “Ol I nǒ z ɖt I wz vri hapi wɖ ɖ rspons fṛm ɖoz hu hv sìn it. It z nt a fīćrfilm. It z nt a TV siriz. It z an artwrc. N it z ol abt ɖ subjictmatr. Ɖ content, I ʈnc, olwz dictets ɖ rît form fr smʈñ t tec.”

Raitñ abt hiz artwrc last munʈ, h sd: “Ẃn I hŕd abt ɖ fîr, I nīdd t d smʈñ. I wz in pen lîc mni uɖr ppl at witṇsñ a traɉdi ɖt simpli dd nt hv t hapn, yt dd dy t dlibṛt nglect. Ɖ qsćn fr m at ɖ tîm wz: ‘Hǎ d I ingej wɖ ɖs traɉdi?’ Ɖ onli ʈñ I cd ʈnc v wz t vizit ɖ bildñ agn, aftr nirli 30 yirz.”

MQīn hd faṃlifrendz in ɖ eria n in hiz yʈ hd run a cloɖñstōl in nirbî Porṭbelo Rod: “Ɖr wz a wundrfl eṇji, a fmiliaṛti, an xćenj ẃć wz unlîc enẃr els in Lundn. Olso, it wz cūl. Ɖr wz a búz. Ɖr wz prǎdnis. Y wr in ɖ rît ples.”

Ɖ film̦cr z t tec hiz frst dokmntri t ɖ Cannes film fstivl lêtr ɖs munʈ. Tîtld Okpaid Siti, it z set in Amsṭdam jrñ ɖ secnd wrldwor. MQīn sd hiz art n enttenmnt projects r olwz p’liticl “bcz evrʈñ z p’liticl”.

“Īvn fōlñ in luv z p’liticl,” h add. “Nʈñ cn b dvorst fṛm it.” MQīn rīsntli xprest hiz cnsrn ɖt Grenfél Tǎr wd fed fṛm public meṃri n so wz dtrmind t mc śr it wz nt fgotn, ẃɖr or nt ɖr r criminl proṣkśnz.

Ɖs wīcend h sd h wd stl welcm eni poḷtiśnz hu nǎ dsîd t cm t si ɖ film in its fînl fy scrīnñdez n ɖt h hopt mor wd at līst rspond t ɖ invteśn. “Ɖ îdīa z fr it t tur arnd Britn at sm pônt,” h sd.

Ɖ film z dedcetd t ɖoz hu daid in ɖ fîr, t ɖ svîvrz n ɖ b’rivd, n public scrīnñz at ɖ gaḷri foloud a pirịd v prîṿt vywñz, ẃć prîoṛtîzd b’rivd faṃliz n svîvrz. Aftr its preznteśn at ɖ Srpntîn, ɖ wrc wl b plest in ɖ cer v ɖ Têt n ɖ Ḿziym v Lundn’z c’lex́nz.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

04/06/2023

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.