Fṛm Đ Gardịn │ The world faces a pandemic of human rights abuses in the wake of Covid-19

A pedestrian walks past a wall mural depicting a mother saving children from a sea of coronavirus, in Mumbai, India. Photograph: Indranil Mukherjee/AFP/Getty Images
A pdestrịn wōcs past a wōlḿṛl dpictñ a muɖr sevñ ćildṛn fṛm a sì v c’roṇvîṛs, in Mŭmbai, India. Foṭgraf: Indranil Mukherjee/AFP/Geti Iṃjz

Ɖ wrld fesz a pandemic v hymn-rîts abysz in ɖ wec v Covid-19

(Transcription of a Guardian article of 22 February 2021)

Ɖ vîṛs hz bn yzd az a prītxt in mni cuntriz t cruś dsnt, crimiṇlîz frīdmz n sîḷns rportñ

António Guterres, 22 Febrri 2021

Fṛm ɖ onset v ɖ Covid-19 pandemic olmst wn yir ago, it wz clir ɖt ǎr wrld fest far mor ɖn a public-hlʈ imrjnsi. Ɖ bigist inṭnaśnl crîsis in jeṇreśnz qcli morft intu an ic̣nomic n sośl crîsis. Wn yir on, anɖr starc fact z trajicli evidnt: ǎr wrld z fesñ a pandemic v hymn-rîts abysz.

Covid-19 hz dīpnd priixistñ dvîdz, vulnṛbiḷtiz n iniqoḷtiz, n opnd p ny fracćrz, includñ fōltlînz in hymn rîts. Ɖ pandemic hz rvild ɖ inṭcnctidnis v ǎr hymn faṃli – n v ɖ fl spectṛm v hymn rîts: sivl, culćṛl, ic̣nomic, p’liticl n sośl. Ẃn enwn v ɖz rîts z undr atac, uɖrz r at risc.

Ɖ vîṛs hz ʈrîvd bcz poṿti, dscriṃneśn, ɖ dstrux́n v ǎr naćṛl invîrnmnt n uɖr hymn rîts fełrz hv crietd inorṃs fṛjiḷtiz in ǎr ssaytiz. Ɖ lîvz v hundṛdz v miłnz v faṃliz hv bn trnd upsîd-dǎn – wɖ lost jobz, cruśñ dét n stīp fōlz in incm.

Frunt-lîn wrcrz, ppl wɖ dis’biḷtiz, oldr ppl, wimin, grlz n mnoṛtiz hv bn ispeṣ́li hard hit. In a matr v munʈs, progres on jndr iqoḷti hz bn set bac decedz. Most isnśl frunt-lîn wrcrz r wimin, n in mni cuntriz r ofn fṛm reṣ́li n eʈnicli marjṇlîzd grūps.

Most v ɖ incrist brdn v cer in ɖ hom z tecn on bî wimin. Vayḷns agnst wimin n grlz in ol formz hz roc̣td, fṛm onlîn abys t dmestic vayḷns, traf̣cñ, sx́l xplôteśn n ćîldmarij.

Xtrim poṿti z rîzñ fr ɖ frst tîm in decedz. Yuñ ppl r struġlñ, ǎt v scūl n ofn wɖ liṃtd axes t tecnoḷji.

Ɖ lêtist moṛl ǎtrej z ɖ fełr t enśur eqti in vax̣neśn ef̣ts. Jst 10 cuntriz hv administrd mor ɖn 75% v ol Covid-19 vaxīnz. Mnẃl, mor ɖn 130 cuntriz hv nt rsivd a sngl dos.

F ɖ vîṛs z alaud t spred lîc wîldfîr in parts v ɖ globl sǎʈ, it wl ḿtet agn n agn. Ny verịnts cd bcm mor trnzmisbl, mor dedli n ptnṣ́li ʈretn ɖ ifctivnis v cuṛnt vaxīnz n dạgnostics. Ɖs cd pṛloñ ɖ pandemic sgnificntli, ineḅlñ ɖ vîṛs t cm bac t pleg ɖ globl norʈ – n dle ɖ wrld’z ic̣nomic rcuṿri.

Ɖ vîṛs z olso infctñ p’liticl n sivl rîts, n frɖr śrincñ sivic spes. Yzñ ɖ pandemic az a prītxt, oʈoṛtiz in sm cuntriz hv dploid hevi-handd s’kṛti-rsponsz n imrjnsimeźrz t cruś dsnt, crimiṇlîz besic frīdmz, sîḷns indipndnt rportñ n rstrict ɖ activtiz v nongovnmntl orġnîześnz.

Hymn-rîts dfndrz, jrṇlists, loyrz, p’liticl acṭvists – īvn medicl pṛfeśnlz – hv bn dtend, proṣktd n sbjctd t intiṃdeśn n sveḷns fr criṭsîzñ guvnmnt-rsponsz t ɖ pandemic. Pandemic-rletd rstrix́nz hv bn yzd t sbvrt ilectṛl prosesz n wìcn opziśnvôsz.

At tîmz, axes t lîf-sevñ Covid-19 inf̣meśn hz bn cnsild ẃl dedli misinf̣meśn hz bn ampḷfaid – īvn bî ɖoz in pǎr.

Xtrimists – includñ ẃît sūpreṃsists n nioNatsiz – hv xplôtd ɖ pandemic t būst ɖer rancs ʈru sośl poḷrîześn n p’liticl n culćṛl mnipyleśn.

Ɖ pandemic hz olso md pīs ef̣ts mor dificlt, cnstrenñ ɖ abiḷti t conduct ngośieśnz, xaṣbetñ hymaṇterịn nīdz n unḍmainñ progres on uɖr conflict-rletd hymn-rîts ćaḷnjz.

Covid-19 hz riinforst tū funḍmntl truɖz abt hymn rîts. Frst, hymn-rîts vạleśnz harm s ol. Secnd, hymn rîts r yṇvrsl n pṛtct s ol.

An ifctiv rspons t ɖ pandemic mst b best on soḷdaṛti n cooṗreśn. Dvîsiv aproćz, oʈoṛterịnizm n naśṇlizm mc no sns agnst a globl ʈret. Wɖ ɖ pandemic śînñ a spotlît on hymn rîts, rcuṿri pṛvîdz an oṗtyṇti t jeṇret m’mntm fr transfmeśn. T s’xid, ǎr aproćz mst hv a hymn-rîts lénz.

Ɖ ssteṇbl-dveḷpmnt golz – ẃć r unḍpind bî hymn rîts – pṛvîd ɖ fremwrc fr mor inclūsiv n ssteṇbl icoṇmiz n ssaytiz, includñ ɖ impeṛtiv v hlʈcer fr evrwn.

Ɖ rcuṿri mst olso rspct ɖ rîts v fyćr jeṇreśnz, inhansñ clîṃt ax́n t aćiv carbnńtraḷti bî 2050 n pṛtctñ bîoḍvrṣti. Mî Cōl t Ax́n fr Hymn Rîts spelz ǎt ɖ sntṛl rǒl v hymn rîts in crîsis-rspons, jndr iqoḷti, public ptiṣpeśn, clîṃtjustis n ssteṇbl dveḷpmnt.

Ɖs z nt a tîm t nglect hymn rîts; it z a tîm ẃn, mor ɖn evr, hymn rîts r nīdd t naṿget ɖs crîsis in a we ɖt wl alǎ s t ziro in on aćivñ inclūsiv n ssteṇbl dveḷpmnt n lastñ pīs.

W r ol in ɖs tgɖr. Ɖ vîṛs ʈretnz evrwn. Hymn rîts uplift evrwn. Bî rspctñ hymn rîts in ɖs tîm v crîsis, w wl bild mor ifctiv n eqtbl s’luśnz fr ɖ imrjnsi v tde n ɖ rcuṿri fr tmoro.

I am cnvinst it z poṣbl – f w r dtrmind n wrc tgɖr.

António Guterres z secṛtri jenṛl v ɖ Ynîtd Neśnz

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

22/02/2021

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.