Fṛm Đ Gardịn: Britain likes to consider itself the cradle of free speech – until someone heckles Prince Andrew

Britn lîcs t cnsidr itslf ɖ credl v fri spīć – untl smwn heclz Prins Andru

(Transcription of an article published in the Guardian on 13 September 2022)

Vocl antiṗʈi twdz eni numbr v ʈñz z a cornrston v Ɖ Gret Britiś We. Śem ɖ oʈoṛtiz d’nt agri

Marina Hyde

Mrīna Haid, Tyzde 13 Sptmbr 2022

Yesṭde, p’līs arestd a 22-yir-old man in Ednbra aftr Prins Andru wz hecld az h wōct bhnd ɖ Qīn’z cofin. “Andru,” ɖ śǎt wz hŕd, “y’r a sic old man.” Hand on hart, I’v hŕd wrs. N f Prins Andru hz’nt, h srtnli wl. Muni n pziśn n xpnsiv loyrz cn insylet y fṛm a hyj numbr v consiqnsz in ǎr imprfict wrld, bt f sm bô in ɖ strīts wonts t g fl Emprr’z Ny Cloɖz on y, y mt jst hv t suc it p, īvn f it z bad manrz in ɖ srcs.

Ǒ, hañ on. Y d’nt acć̣li hv t. Ɖ man – h lcs lîc a bô – wz cuft n lêtr ćarjd. Ɖr cd b mor t it ɖn cuṛntli mīts ɖ î, bt it z arğbli nt hyjli incuṛjñ ɖt a hecl me b dīmd ilīgl ẃn brgḷri ifctivli z’nt eni mor. Ɖen agn, d rmembr ɖt ɖs yir’z P’līs, Crîm, Sntnsñ n Corts Act incrist ɖ minimm trm fr verịs sirịs sx́l asōlts t for yirz, n ɖ maximm trm fr asōltñ a staću t 10 yirz. F wimin r gwñ t gt sx̣́li asōltd, w śd stroñli cnsidr dwñ so ẃl drest az a livñ staću v Winstn Ćrćl. Ɖt we w cn sīc ɖ fl fors v ɖ lw az aplaid t inaniṃt mtirịlz, az opozd t ɖ lesr vrśnz tipicli ofrd t fīmel fleś n blud.

‘Andru, y’r a sic man’: p’līs drag heclr fṛm crǎd jrñ Qīn’z pṛseśn – vidio

So yes: ɖ mōrez n codz v YC ssayti cn sīm eṣteric – bt plīz cnsult yr Bumpr Bc v Britiś Eticét fr prisîs gîdns on hǎ t bhev on ol oceźnz. Ɖr z a tîm n a ples fr śǎtñ at men hu hv peid ǎt mni miłnz v dolrz t setl sx́l-asōlt cesz, y wl not, n ɖ xprts se it’s nt ẃl ɖ’r wōcñ bhnd ɖer muɖr’z cofin alñsd sm b’rivd siblñz hu hv’nt peid ǎt mni miłnz v dolrz t setl sx́l-asōlt cesz. N fer ple t ɖ xprts. Hvr, a brīć v eticét z nt a brīć v lw. F w startd arestñ ppl fr nt śowñ dcoṛm, ǎr cortșistm wd c’laps. Sori – c’laps mor.

Arğbli, vast n vocl antiṗʈi twdz īvn sspctd roñ’nz z a cornrston v Ɖ Gret Britiś We. Cm t ɖt, vast n vocl antiṗʈi twdz eni numbr v ʈñz z a cornrston v Ɖ Gret Britiś We, ẃć z ẃ it riyli òt t b xpctd ɖt a sx́n v ppl w’nt b ɖt crezi abt ɖ hol 10 dez v ivnts mōrnñ ɖ Qīn n trnsfŕñ ɖ crǎn t hr sun, n me īvn dsîd t mc ɖer vôsz hŕd pubḷcli abt ɖ subjict in a vrayti v wez. In fact, f ppl fīl onli wn imośn z stet-sañśnd, ɖe me fīl far mor mîndd t gv vnt t uɖrz. Ɖe me b in ɖ mnoṛti, y or I me dis’gri wɖ ɖm, n ɖe me īvn hv gastli manrz – bt so ẃt? Hǎ ɖer protests r handld bî ɖ p’līs tsts nt jst ɖ latr’z rsponsbiḷti wɖ ɖer pǎrz, bt ǎr dmocṛsi itslf.

Unforćṇtli, w r onli a fy dez intu ɖ ofiśl mōrnñpirịd, n verịs tsts r biyñ feld. Ɖ man in Ednbra wz slamd dǎn on t ɖ pevmnt bî tū membrz v ɖ public hu apird cīn t g frɖr. Instd v arestñ him fr hiz wrdz, phps it wd hv bn betr fr ɖ p’līs t spīc t ɖ tū gaiz hu fizicli flord him?

‘Nt mî Cñ’: ɖ anti-moṇci pṛtstrz ʈretnd wɖ arest – vidio rport

Ɖs îṣletd insidnt, in p’līsparḷns, z nt an îṣletd insidnt. In Oxḟd, a man wz arestd ɖen di’restd fr śǎtñ “Hu ilectd him?” at ɖ locl procḷmeśn v ɖ ny cñ. In Wsminstr, a p’līs ofisr wz filmd dmandñ ɖ dītelz v a man hu hd hld p a blanc śīt v pepr. Ɖ man (a baristr) asct ẃt wd hv hapnd f h’d ritn “Nt Mî Cñ” on it, at ẃć pônt ɖ ofisr rqstd hiz dītelz, “bcz y sd y wr gwñ t rait stuf on it ɖt me ofnd ppl arnd ɖ Cñ … it me ofnd smwn.” Hmmm. Ʈanc y, PC Brenz. Ɖ îdīa ɖt ɖ YC z a credl v fri spīć z wn v ɖoz cumḟtñ storiz ɖ cuntri lîcs t tel itslf, ẃn ol manr v ʈñz fṛm ɖ lîbl lwz t tīćrz biyñ hǎndd t ɖ Dêli Meil dvotñ its intîr frunt pej t ǎtrej ɖt a cmīdịn moct Liz Trus sz difṛntli.

Clirli, ɖ tasc v p’līsñ Lundn ẃn hundṛdz v ʈǎzndz v ppl r dsndñ on it t pe ɖer rspcts t ɖ Qīn wl b complex n snṣtiv. Bt qośñ public dsnt cn bacfîr in wez īvn ɖoz wɖ pǎr canot fōrsi. Az a 12-yir-old, Prins Hari wz md t wōc a vri loñ we bhnd hiz muɖr’z cofin at ɖ sjsćn v Toni Bler’z Dǎnñ Strīt, hu ʈt hiz prezns wd srv az a hymn śīld agnst membrz v ɖ public hu mt uɖ̇wz fīl muvd t śǎt dsntñ ʈñz at Prins Ćarlz. Ɖ plan sīmd t wrc in ɖt vri sṗsific n liṃtd we, on ɖt vri sṗsific n liṃtd de – yt cōzd untld damij t ɖ ćîld fr mni yirz ɖr-aftr. In nt unriletd dveḷpmnts, ɖt ćîld wnt on in dy cors t cōz untld damij t ɖ vri moṇci ɖt ɖ orijinl plan wz intndd t pṛtct.

Wz it wrʈ it? I rɖr ʈnc nt. Ɖen agn, hevi-handd stîḟlñ v dsnt nvr z, n ɖ snr ɖ oʈoṛtiz wîz p t ɖt wn, ɖ betr fr evrwn in ǎr dmocṛsi. At ɖ momnt, śoz v streñʈ simpli lc lîc sînz v wìcnis.

Instroduction to Ñspel

14/09/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.