Fṛm Đ Gardịn: Our tolerance of Russian corruption in Britain fatally clouded our judgment

Workers being decontaminated after the chemical weapons attack in 2018 against Sergei and Yulia Skripal in Salisbury. Photograph: Andrew Matthews/PA
Wrcrz biyñ dīcntaṃnetd aftr ɖ cemicl wepnz atac in 2018 agnst Srge n Yuła Scripal in Sōlzḅri. Foṭgraf: Andru Maʈyz/PA

Ǎr tolṛns v Ruśn c’rupśn in Britn feṭli clǎdd ǎr jujmnt

(Transcription of an article published in the Guardian on 27 February 2022)

Sdyst bî muni, n ɖen îṣletd bî Brexit, ɖ YC hz fōrgon its ćans t līd in ɖ rspons t ɖ Ycren crîsis

Dominic Grieve

Doṃnic Grīv, Súnde 27 Febrri 2022

Unls a miṛcl ocŕz, w r witṇsñ ɖ dstrux́n v Ycren az a fri n deṃcratic stet v 44 miłn sitiznz at ɖ handz v a dictetr. Vlajīmir Pūćin rfŕz t Ycren az “a dagr pôntd at ɖ hart v Ruśa” nt bcz v eni militri ʈret it hz evr pozd t hiz cuntri, bt bcz v ɖ valyz its form v guvnns repriznts.

Fr ɖ wst, ɖs z ɖ bigist fełr v stetcraft n dteṛns sins 1939. Nwn in ɖ YC guvnmnt śd b s’prîzd at ẃt hz hapnd. I rmembr sitñ rnd ɖ tebl v ɖ Naśnl S’kṛticaunsl in 2014 aftr Pūćin’z vayḷnt anxeśn v ɖ Crîmīa, ẃr w cncludd ɖt, in ɖ lît v ɖs gros vạleśn v inṭnaśnl lw, h wd rpit sć an ax́n f gvn a ćans.

Yt in ɖ et yirz ɖt hv foloud, w hv feld intîrli t craft an adiqt rspons t Pūćin. Nɖr ɖ rīsnt Britiś program t tren n ingej wɖ ɖ Ycreńn militri, nr ɖ emti last-minit miṇstirịl reṭric ćaḷnjñ ɖ Ruśn līdr’z ʈrets, cn cnsil ɖ truʈ: ɖt w hv alaud Pūćin t cnclud ɖt ɖ dstrux́n v Ycren cmz at an aforḍbl prîs.

Ɖs fełr z starcli iḷstretd bî ǎr attyd t Ruśn inflụns n c’rupśn in ɖ YC. Ɖ intelijns n s’kṛti cmiti inqîri on Ruśa, huz opn rport ɖ prîm̦inistr s’prest fr nîn munʈs on an intîrli boġs prītxt, wz prizntd wɖ ɖ clirist evidns ɖt Ruśa sw no dstñśn btwn ic̣nomic n stet inṭrests, n ɖt it yzd elimnts v its diasṗra in ɖ YC t frɖr its inṭrests.

Mnẃl, w toḷretd ɖer fnanśl c’rupśn, n incurijd ɖ ys v Lundn az a sntr t lōndr ɖ prosīdz.

Ɖs in trn rendrz ɖ eʈicl standdz v ǎr ǒn ssayti n poḷtics laybl t biyñ unḍmaind bî ɖ atrax́nz v Ruśn muni, n criets dpndnsiz ẃć clǎd jujmnts. N w witnist campenz v disinḟmeśn, sîbrcrîm n ɖ tarġtñ n asaṣneśn v oponnts, az wel az ńmṛs criminl acts agnst uɖr Yṛpiyn partnrz.

Yt ǎr eḟts t rūt ǎt ɖ c’rupśn n sañśn ɖoz wɖ lincs t Pūćin hv bn wǒḟli inadiqt. In ɖ lît v ẃt z nǎ unfoldñ in Ycren, ɖe rmen so, dspt ɖ rīsnt anǎnsmnts.

T ɖs w hv t ad ɖ consiqnsz v Brexit. Ɖ ci actrz in ɖ rspons t ɖs Yṛpiyn crîsis r ǎr formr YY partnrz evri bit az mć az ɖ YS. Yt ǎr bhevyr ovr Brexit damijd ǎr standñ, n f’mntd dǎts ɖt w wl obzrv ǎr bîndñ ingejmnts wɖ ɖm.

W r no longr alñsd ɖm at ɖ tebl, n hv lost a līdrśp rǒl in ǎr nir abrōd. W wr spectetrz t ɖ Minsc proses v ingejmnt wɖ Ruśa, léd bî Frans n Jrṃni. W hv md it hardr fr ǎrslvz t pswed ɖ YY stets t xclud Ruśa fṛm ɖ Swift pemntsistm. W hv ćozn t snd worśips n ercraft on a tocn vizit t ɖ Indo-Psific ẃn w scersli hv a creḍbl dteṛnt in ǎr ǒn wōtrz n erspes.

It me nǎ b tù lêt t sev Ycren. Bt ɖz ivnts śd b a wec-up cōl fr s. Ruśa hz t b trītd az ɖ eṇmistet it z. W me hv dsîdd ɖt w canot rzist its cuṛnt agreśn bî fors, bt w mst – az a start – rmuv its inflụns dmesticli az w rībild ǎr damijd rleśnz wɖ ɖ nebrz hu śer ǎr valyz.

Ɖt mīnz frizñ Ruśn asets in ɖ YC n rqîrñ eni Ruśn sitizn huz prezns z nt cndysiv t ǎr public inṭrest t līv.

It mīnz îṣletñ ǎrslvz so far az poṣbl fṛm cmrśl contact or dpndnsi on Ruśnz, axptñ ɖ ic̣nomic dǎnsîd ɖs wl inevitbli inteil, n setñ an xampl t uɖrz t d lîcwz.

Ɖs mīnz wrcñ intnsivli wɖ ǎr alîz bfr Pūćin’z nxt act v agreśn foloz ǎr fełr t ćec him tde.

• Doṃnic Grīv QC z formr atrni jenṛl fr Ñgḷnd n Wêlz n formr ćer v ɖ intelijns n s’kṛti cmiti v parḷmnt

Instroduction to Ñspel

28/02/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.