Fṛm Đ Gardịn: Putin’s attack on Ukraine isn’t just about Europe. We must rally the world against this act of war

‘We must be clear that our opposition is to Putin and his gangster regime, not ordinary Russian people.’ Photograph: KREMLIN.RU/AFP/Getty Images
‘W mst b clir ɖt ǎr opziśn z t Pūćin n hiz gañstŗeźīm, nt ordnri Ruśn ppl.’ Foṭgraf: CREMLIN.RU/AFP/Geti Iṃjz

Pūćin’z atac on Ycren z’nt jst abt Yṛp. W mst rali ɖ wrld agnst ɖs act v wor

(Transcription of an article published in the Guardian on 24 February 2022)

Globl opziśn nīdz t śo aspîrñ despots ɖt Ruśa’z inveźn v Ycren z a mstec on a historic scel

David Lammy

Devid Lami, Ʈrzde 24 Febrri 2022

Vlajīmir Pūćin’z inveźn v Ycren z an unpṛvoct ǎtrej n a hīṇs vạleśn v inṭnaśnl lw. It z prūf v hiz utr disrigard fr ɖ hlʈ n wlʈ v ɖ ppl v Ruśa n Ycren. H z a tîṛnt priperd t tec lîvz, dstrô infṛstrucćr n rob hiz ǒn sitiznz in ɖ nem v a dmntd impirịlist drīm.

Ɖ ic̣nomic sañśnz ɖt ɖ YC, its alîz n partnrz infors mst b az svir az poṣbl. Ɖ em śd b t cut Ruśa ǎt v ɖ wstn ic̣nomic sistm, tarġtñ ɖ fînans, eṇji, tecnoḷji n dfns sectrz az wel az indivijlz linct t Pūćin n ɖ Ruśn guvnmnt. Ɖ ifcts śd b dīp n loñ-lastñ. Ɖs confṛnteśn wl last fr yirz intu ɖ fyćr. N hir at hom, aftr yirz v stubn inax́n, ɖ guvnmnt mst nǎ fîṇli xpunj c’rupt Ruśn muni fṛm ɖ YC. W mst cloz ɖ cracs n lūphoulz ʈru ẃć ɖ tnṭclz v c’rupt fînans rīć intu ǎr icoṇmi n dmocṛsi.

Ẃl sañśnz r isnśl, w nǒ ɖt Pūćin’z cnsrnz g far bynd ɖ depʈ v hiz pocits, az śoun bî hiz wilñnis t act dspt wstn ʈrets v ic̣nomic pen. Ruśa hz bn pripẹrñ fr sañśnz fr at līst tū yirz. So, t dfit Ruśn agreśn, w nīd t d mor ɖn atac Pūćin’z bancbaḷns. Ẃl sañśnz mst b az comprihnsiv az poṣbl, w nīd a brōdr rspons t fes dǎn hiz agreśn.

T dfit Pūćin, w nīd t ynît agnst ɖ îdioḷji v Pūćinizm. Ɖs z an îdioḷji v oʈoṛterịnizm, impirịlizm n eʈno-naśṇlizm. It z nt ynīc t Ruśa. Ɖs îdioḷji z emyletd bî despots n dictetrz arnd ɖ wrld: līdrz in Ćîna, ɖ Midl Īst n bynd wl b woćñ ɖ streñʈ v ɖ wst’s rspons t ɖs inveźn az ɖe plot ɖer nxt muvz.

Ruśa’z atac wl hv loñ-trm impḷceśnz fr ɖ s’kṛti v Yṛp. F Pūćin z s’xesfl in ɖ śort trm, ɖ ny fruntlîn t Ruśn agreśn wl wîdn t includ Poḷnd, R’meńa, Sḷvacia n Hunġri, az wel az Istońa, Latvia n Liʈueńa. W mst wrc wɖ ǎr Nato n Yṛpiyn alîz n partnrz t bolstr ǎr continnt’s dfns n s’kṛti n śo streñʈ, yṇti n rzolv.

Bt ɖ opziśn t Pūćinizm nīdz t b brōdr ɖn ɖ G7, ɖ YY or Nato. W nīd t rali ɖ wrld agnst ɖs ʈret n wîdn ɖ inṭnaśnl cọliśn ɖt wl opoz ɖs grīṿs act v wor, n cǎntr Pūćin’z îdioḷji v naśṇlistic xpanśn. W nīd t enśur ɖt uɖr globl pleyrz sć az India opoz ɖ teṛbl presidnt set bî Pūćin’z inveźn v a sovrin YN membrstet n hiz atmt t ćenj naśnl bordrz ʈru militri fors.

W mst b clir ɖt ǎr opziśn z t Pūćin n hiz gañstŗeźīm, nt ordnri Ruśn ppl. Mni v ɖm wl b fīlñ dīpli unīzi az Ruśn trūps wêd acrs ɖer nirist nebr’z bordr, ɖ hom v mni v ɖer faṃli n frendz. Intrnl opziśn t Pūćin’z d’renjd xpanṣ́nizm z ɖ bst hop v endñ it. It’s impeṛtiv ɖt w spīc d’recli t ɖm, mcñ ɖ arğmnt fr dmocṛsi, frīdm n ɖ rît t slf-dtrṃneśn, n nvr alawñ ǎr opziśn t Pūćin t obskr ǎr dzîr fr frendśp n pīs wɖ Ruśn ppl.

It’s isnśl ɖt w cnvins aspîrñ despots arnd ɖ wrld ɖt ɖ Ruśn reźīm’z slîd intu impirịlizm z a historic mstec. Eni vicṭri wl b piric in ɖ loñ trm, jst az ɖ inveźn v Hunġri in 1956, Ćec̣sḷvacia in 1968 n Afgaṇstan in 1979 ol trnd ǎt t b fełrz in ɖ end. Ɖ rzult v inveźn z olwz brūtl dstrux́n, wɖ sviłnz còt in ɖ midl peyñ a teṛbl prîs. It z a moṛl impeṛtiv ɖt w cntiny t hlp Ycren t dfnd itslf bî pṛvîdñ dfnsiv iqipmnt alñsd p’liticl, dipḷmatic n fnanśl s’port.

Ɖ Ruśn reźīm’z inveźn v Ycren signlz ɖ end v ɖ post-coldwor ira. Nbdi nz ẃt cmz nxt. Ɖ ifcts v ɖs momnt wl dpnd az mć on ǎr rspons t ɖs agreśn az it wl on ɖ agreśn itslf. Ɖ rspons v ɖ YC, its alîz n its partnrz hz t b stroñ nt wìc, ynîtd nt dvîdd, n stṛtījic rɖr ɖn śort trm. Ǎr valyz v dmocṛsi n frīdm mst dfit Pūćinizm in ɖ end.

• Devid Lami z ɖ Lebr MP fr Toṭnm n śado foṛn secṛtri

Instroduction to Ñspel

25/02/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.