Fṛm Đ Gardịn: ‘This moment is leaving a mark on me’: framing Rio under Covid-19’s shadow

The funeral of Elizabeth Baez, an 82-year-old woman who died after contracting Covid-19, takes place in Rio de Janeiro in the presence of her only son, Henrique. All photographs by Nicoló Lanfranchi
Ɖ fynṛl v Iliẓbʈ Baez, an 82-yir-old wmn hu daid aftr cntractñ Covid-19, tecs ples in Rio de Janeiro in ɖ prezns v hr onli sun, Henrique. Ol foṭgrafs bî Nicoló Lanfranchi

‘Ɖs momnt z līvñ a marc on m’: fremñ Rio undr Covid-19’z śado

(Transcription of an article published in the Guardian on 30 April 2020)

Nicoló Lanfranchi arîvd in Bṛzil t mc a film abt tṛdiśnl meḍsin n endd p ćartñ a traɉdi ɖt aqîrd a dīpli prsnl dmnśn

Dóm Filips in Rio de Janeiro

Ʈrzde, 30 Epril 2020

Foṭgrafñ a fynṛl z nvr īzi, no matr hǎ pṛfeśnl ɖ ftogṛfr, n īvn mor so amd a pandemic. Bt fr Nicoló Lanfranchi, capćrñ ɖ berịl v Covid-19 victim Iliẓbʈ Baez, 82, ẃć tc ples ɖs munʈ at ɖ São João Batista seṃtri in Rio de Janeiro, wz ispeṣ́li dificlt.

Az h foṭgraft ɖ grevdigrz in pṛtctiv cloɖñ wɖ Iliẓbʈ’z sun Henrique, 49, ɖ onli mōrnr alaud, woćñ on fṛm bhnd a masc, Lanfranchi ʈt v hiz ǒn faɖr, Piero. At 72, Piero wz in intnsiv cer wɖ Covid-19 in a hospitl in Voghera, in Lomḅdi, norɖn Iṭli – wn v ɖ wrst-afctd plesz on Rʈ.

“I imajind mslf in ɖ sem sićueśn, n I startd fesñ ɖs posbiḷti n I wz riyli tućt,” h sz. Aftr ɖ fynṛl, Lanfranchi tld Baez abt hiz faɖr. Baez ʈanct him fr capćrñ hiz muɖr’z lonli berịl – n fr śẹrñ hiz ǒn stori.

Ɖt Bṛziłnz – a soṣ́bl, gṛgerịs ppl – r so opn t brīf yt pṛfǎnd hymn inṭax́nz lîc ɖs z jst wn v ɖ mni rīznz Itałn ftogṛfr n film-mcr Lanfranchi hz rtrnd hir evri yir fr ɖ past tū decedz. Ɖ uɖr z t tec picćrz.
“It z a hyj lîfscūl fr m. I hv t b foc̣st, it z denjṛs, nwn cn hlp m n I fīl rsponsbiḷti t brñ bac iṃjz n ɖ storiz,” h sz. “It clīnz mî mînd.”
Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

Born in Milan n best in Brlin, Lanfranchi hz wrct az a frīlans ftogṛfr in portrit, travl, nyz, n fotojrṇlizm. H prifŕz t spend tîm on asînmnts; h wns spent ʈri wīcs on bōrd ɖ Aqerịs śip az it reskd refyjīz arnd ɖ Mediṭreńn fr a siriz v Gardịn dspaćz.

C’roṇvîṛs hz bn wn v ɖ tufist subjicts t cuvr. “I’v bn wurid abt ɖ vîṛs,” h sz. “Mî faɖr wz on mî mînd.”

Lanfranchi frst cem t Bṛzil in 2000 bcz h pracṭsz ɖ Afro-Bṛziłn art v capoeira n cem t b “baptîzd” in an iniśieśn. Orijiṇli dveḷpt bî inslevd Africn ppl az a marśl art dsgîzd az a dans, capoeira z an xampl v hǎ ɖs vast, vẹrid cuntri abzorbz culćrz.

“Uɖr ppl cōl ɖs a mltñpot. It z mor ɖ sincṛtizm, ɖ cpaṣti v an organic form t abzorb difṛnt ʈñz,” sz Lanfranchi.
People waiting at a bus station in Rio Centro. Photograph: Nicoló Lanfranchi/The Guardian
Ppl wêtñ at a bușteśn in Rio Centro. Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

In 2012 h foṭgraft wîldcat mainrz in ɖ jungl, in 2014 a socrtrṇmnt in a prizn in João Pessoa. In 2015 Bṛzil sufrd ɖ wrst invîrnmntl ctastṛfi in its hisṭri ẃn a teilñzdam nir Mariana c’lapst, cilñ 19 ppl n sndñ miłnz v lītrz v mînñwest slūsñ dǎn ɖ Rivr Doce t ɖ sì.

Lanfranchi wrct wɖ Grīnpīs, Amṇsti, Vaṇti Fer n ivnć̣li s’plaid dṛmatic iṃjz fr a Gardịn stori ɖt Davilson Brasileiro n I rout abt an invstgeśn intu ɖ dzastr’z cōzz bî fedṛl proṣktrz.

In Jańri 2019, Lanfranchi n I hd jst left ɖ Raposa Serra do Sol indijṇs rzrv in Bṛzil’z far norʈ ẃn anɖr teilñzdam c’lapst, in Brumadinho in ɖ sem stet v Minas Gerais, cilñ hundṛdz. At ɖ dzastr zon, Lanfranchi’z psistns, hiz abiḷti t ćarm n cjol, n hiz scil at cmpozñ foṭgrafs in ceos rendrd memṛbl iṃjz v ɖ dedli, avôḍbl traɉdi.

H arîvd in Rio on 3 Marć t mc a śort film abt tṛdiśnl meḍsin in Bṛzil’z semi-arid intirịr, bt ɖ pandemic ślvd ɖ project. Îṣletñ in Rio’z bīćsîd Ipanema nebrhd, Lanfranchi dscuvrd ɖt ɖ gret cmpozr Tom Jobim hd ritn mni v hiz bossa nova clasics in an apartmnt in hiz bildñ, includñ Chega de Saudade (Inuf v Loññ), most feṃsli rcordd bî João Gilberto.

Ɖt nstalja infctd Lanfranchi n h sòt t tec fotoz ɖt capćrd tîm standñ stl n ɖ firfl meḷnc̣li v a siti ẃr lîf wz on hold.
H bòt N95 mascs, faund a drîvr hu ń ɖ siti n bgan wrcñ ǎt hǎ t foṭgraf ɖ pandemic ẃn so mni sićueśnz – hlʈsntrz n hospitlwordz – wr in’xesbl. H clīnd hiz iqipmnt wɖ alc̣hol jél, n ćenjd n wośt hiz cloɖz ć tîm h got hom.

Copacabana beach, empty during the coronavirus outbreak. Photograph: Nicoló Lanfranchi/The Guardian
Copacabana bīć, emti jrñ ɖ c’roṇvîṛs ǎtbrec. Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

Yzñ a dron wrct fr foṭgrafñ emti bīćz n an upscel membrz’ club fr a stori on hǎ c’roṇvîṛs spred amñ its priṿlijd membrz. H olso yzd it t capćr faṃliz on ɖer balc̣niz.

H pt ɖ dron dǎn t capćr fūd distṛbyśn in ɖ Siti v God fvela, strītsaṇteśn in nirbî Niterói, n ppl ignorñ sośl distnsñ advîs acrs Rio.

Sm dd ɖs fṛm śir ic̣nomic nīd, uɖrz dd’nt tec ɖ pandemic sirịsli. Ɖ cuntri’z far-rît prezidnt, Jair Bolsonaro, dsmist c’roṇvîṛs az “a litl flu” n argyd ɖt pṛtctñ ɖ icoṇmi wz mor importnt ɖn sośl distnsñ īvn az cnfrmd c’roṇvîṛs cesz n deʈs rouz.

In City of God, a banner from a local group urges people to stay at home. Photograph: Nicoló Lanfranchi/The Guardian
In Siti v God, a banr fṛm a locl grūp rjz ppl t ste at hom. Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

Lanfranchi wz dsmeid t si Bṛziłn soḷdaṛti c’rodd bî fec nyz n far-rît popylizm. “I flt hǎ sic ɖ cuntri z, ppl r s’portñ a prezidnt hu opnli dz nt cer abt ɖ hlʈ v ɖ popyleśn,” h sz.

A man in Rio Centro walks next to a poster that says: ‘Bankers, respect the lives of workers and customers, coronavirus kills.’ Photograph: Nicoló Lanfranchi/The Guardian
A man in Rio Centro wōcs nxt t a postr ɖt sz: ‘Bancrz, rspct ɖ lîvz v wrcrz n custmrz, c’roṇvîṛs cilz.’ Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

Ɖs discnct reẓnetd az hiz faɖr’z hlʈ wrsnd. Piero Lanfranchi hd gn t hospitl t gt a plastr rmuvd bt còt Covid-19. Faɖr n sun cḿṇcetd via txt, untl ɖ tîm cem fr a plastic box t b pt ovr Piero’z hed t hlp him briɖ n h snt a last mesij.

Rio during the pandemic. Photograph: Nicoló Lanfranchi
Rio jrñ ɖ pandemic. Foṭgraf: Nicoló Lanfranchi/Ɖ Gardịn

Lanfranchi cd nt hv sìn hiz faɖr īvn f hd bn ebl t gt a flît bac t Iṭli. Hospitlvizitrz r nt alaud, ɖr r rodblocs in Lomḅdi. On Saṭde h got ɖ nyz: dspt ɖ plastic box, hiz faɖr hd daid.

“H wz alon, ɖs z ɖ wrst ʈñ, n smʈñ I wd’nt wś on enbdi,” sz Lanfranchi, tirz cracñ hiz vôs.
Nǎ ɖ onli ʈñ h cn ʈnc t d z plan a ny asînmnt.
“Ɖs z a historicl momnt, it z līvñ a marc on m, n in a srtn we I ʈnc abt ɖ uɖr faṃliz afctd wɖ ɖs, n I am wɖ ɖm,” h sz. “I d nt wont t b bìtn bî ɖ vîṛs.”

Instroduction to Ñspel

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.