Fṛm Đ Obzrvr │ ICU is full of the unvaccinated – my patience with them is wearing thin

‘Covid-19 has largely become a disease of the unvaccinated in our hospitals.’ Photograph: Murdo MacLeod/The Guardian
‘Covid-19 hz larjli bcm a dziz v ɖ unvax̣netd in ǎr hospitlz.’ Foṭgraf: Mrdo McLǎd/Ɖ Gardịn

ICU z fl v ɖ unvax̣netd – mî peśns wɖ ɖm z wẹrñ ʈin

(Transcription of an Observer article of 20 November 2021)

Most v ɖ rzorsz w r dvotñ t Covid in hospitl r biyñ spent on ppl hu hv nt hd ɖer jab

Anoniṃs, Súnde 21 Nvmbr 2021

In hospitl, Covid-19 hz larjli bcm a dziz v ɖ unvax̣netd. Ɖ man in hiz 20z hu hd olwz woćt ẃt h ét, wrct ǎt in ɖ jim, wz tù hlʈi t evr cać Covid badli. Ɖ 48-yir-old hu nvr got rnd t mcñ ɖ apôntmnt.

Ɖ prsn in ɖer 50z huz frend hd sîd-ifcts. Ɖ wmn hu wontd t wêt fr mor evidns. Ɖ yuñ pregnnt ledi wurid abt ɖ ifct on hr bebi.

Ɖ 60-yir-old, bròt t hospitl wɖ oxijnsać̣reśnz v 70% bî ɖ ambyḷns ɖt h iniṣ́li cōld fr hiz partnr, hu hd daid bî ɖ tîm it arîvd; bʈ b’livd ɖt ɖ drugcumṗniz brîbd ɖ guvnmnt t gt ɖ vaxīn apruvd.

Ol svirli il wɖ Covid. Ol unvax̣netd n prīvịsli hlʈi. Ol cmplitli avôḍbl.

V cors, ɖr r ppl hu hv ɖer vax̣neśnz bt stl gt sic. Ɖz ppl me b eldrli or frel, or hv unḍlayñ hlʈprobḷmz. Ɖoz wɖ ilṇsz afctñ ɖ iḿnsistm, ptiklrli peśnts hu hv hd cemoʈeṛpi fr bludcansrz, r ispeṣ́li vulnṛbl. Sm unluci hlʈi ppl wl olso end p on ǎr jenṛl wordz wɖ Covid aftr biyñ vax̣netd, yẓ́li nīdñ a modist amǎnt v oxijn fr a fy dez.

Bt ɖ stori z difṛnt on ǎr intnsiv-cer ynit. Hir, ɖ peśnt popyleśn cnsists v a fy vulnṛbl ppl wɖ svir unḍlayñ hlʈprobḷmz n a mjoṛti v fit, hlʈi, yungr ppl unvax̣netd bî ćôs. Woćñ ɖ mix v peśnts cmñ in wɖ Covid, it fīlz t m lîc hardli enbdi hz bn vax̣netd nawdez; v cors, ɖs z bcz ɖ ppl ɖt hv bn vax̣netd r gtñ on wɖ ɖer lîvz at hom. F evrwn got vax̣netd, hospitlz wd b undr mć les preśr; ɖs z bynd dbet. Yr wêt fr yr clinic apôntmnt/oṗreśn/dạgnostic tst/A&I dpartmnt wd b śortr. Yr ambyḷns wd arîv snr. Rports v ɖ preśr on ɖ NHS r nt xaɉretd, I promis y.

Frɖrmr, w hv rīsntli rold ǎt a ny meḍceśn fr peśnts wɖt antibodiz agnst Covid. It costs abt £2,000 a trītmnt n z subjict t a rigṛs n tîm-cnsymñ apruvlproses fr evri ces w trīt. Ges ẃć peśnts d’nt hv ɖz antibodiz (spôlr: it’s nt ɖ wnz hu hv bn vax̣netd).

Most v ɖ rzorsz ɖt w r dvotñ t Covid in hospitl r nǎ biyñ spent on ɖ unvax̣netd.

Yes, vax̣neśnz r unpleznt. Ɖe cōz sîdifcts. Ɖe hrt. Y me īvn stl cać Covid aftwdz. I hv mni colīgz hu hv flt ōfl aftr vax̣neśn n a fy hu hd t tec a de or tū of wrc. Hvr, I hv nt hŕd v eni hu hv bn hospiṭlîzd wɖ Covid aftwdz or hu hv hd svir sîdifcts. Ɖ apruvlzproses wz increḍbli strinjnt n w nǎ hv an unḅlivbl amǎnt v riyl-wrld deta ɖt ɖz vaxīnz wrc. Ɖ sayns ɖt hz bn aplaid hir z nʈñ śort v ō-inspîrñ t m. Hvr, I riylîz ɖt nn v ɖz raṣ́nl arğmnts wd ćenj ɖ mînd v smwn hu z rzolvd agnst hvñ it, olɖo I s’poz it me pś smwn hu rmenz undisîdd.

Az a rspiṛtridoctr, I hv spent mî hol c’rir trītñ ppl huz luñ dzizz hv bn cōzd bî smocñ, includñ loñ aftr ɖe ń ɖ riscs. I hv spent cǎntlis aurz wɖ ppl hu blem ɖmslvz fr ruinñ ɖer hlʈ; I hv ʈt a lot abt ǎr prsnl rsponsbiḷti fr ǎr hlʈ n t ẃt dgri w śd b hld acǎntbl fr ǎr ćôsz. I prsṇli – unlîc sm v mî colīgz – hv nvr flt eni ambivḷns abt trītñ smocrz wɖt jujmnt in xacli ɖ sem we az ppl wɖ dzizz ɖt r nt sìn az slf-inflictd.

Inśrînd in ɖ we w pṛtct peśnts’ ōtoṇmi z ɖ recgniśn ɖt uɖrz me rīzṇbli mc dsiźnz w me si az iraśnl or roñ. W r ol products v ǎr upbrññ, edyceśn n oṗtyṇtiz, n I hv bn hyjli forćṇt ɖt in mî ces ɖz hv léd m t mc dsiźnz I valy. Hu z t se I wd’nt hv md difṛnt ćôsz in smwn els’z śuz.

Trnzletñ ɖs t ɖ ćôs nt t tec ɖ vaxīn, hvr, I fînd mî peśns wẹrñ ʈin. I ʈnc ɖs z fr a numbr v rīznz. Īvn f y r nt wurid abt yr ǒn risc fṛm Covid, y canot nǒ ɖ risc v ɖ ppl intu huz fesz y me cof; ɖr z a denjṛs n slfiś elimnt t ɖs ɖt I fînd hard t stuṃc.

Sm v mî fṛstreśn z d’rectd upwdz, at ɖ flegṛnt misinḟmeśn fluṛśñ in srtn plesz n ɖ utrli wǒfl xampl ɖt ǎr līdrz cntiny t set. I hv nvr hŕd a rīzn nt t tec ɖ vaxīn ɖt I hv agrìd wɖ. Most v ol, hvr, I am nǎ bìtn bac, xōstd, wòrn dǎn bî ɖ cntinẏs strīm v ppl ɖt w batl t trīt ẃn ɖe hv conśsli pást p ɖ oṗtyṇti t sev ɖmslvz. It dz mc m angri.

Dspt ɖs, I fînd ɖ îdīa v NHS n cer staf biyñ forst t b vax̣netd vri dificlt. I nǒ ɖt it z ɖ rît ǎtcm, bt I dslîc ɖ mīnz v brññ it abt. It z increḍbl t m ɖt ɖr z so mć añzayti n fōlshd arnd ɖt ɖs cd poṣbli b nesṣri aftr ɖ yir w hv ol witnist. Hǎ stroñ z ɖ hold ɖt ɖs inḟmeśn hz on ppl ɖt it ǎtweiz raṣ́nl ʈt?

Mbi it’s jst ɖt uɖrz hv nt sìn ẃt I hv rīsntli, or d nt b’liv it, bt īvn nǎ w hv nrsz on ǎr Covid word hu hv nt bn vax̣netd. I jst hop ɖt w d’nt end p luzñ yt mor staf.

Funḍmnṭli ɖo, fr m, it cmz dǎn t ɖs. I c’nt ʈnc v a sngl ces ofhand v a prsn hu wz prīvịsli fit n hlʈi hu hz endd p nīdñ intnsiv cer aftr biyñ fŭli vax̣netd. It me nt stop y fṛm caćñ Covid. Bt it cn sev yr lîf ẃn y d.

• Ɖ raitr z an NHS rspiṛtricnsultnt hu wrcs acrs a numbr v hospitlz

***

MOR ARTICLZ Fṛm Đ Gardịn

Instroduction to Ñspel

22/11/2021

3 thoughts on “Fṛm Đ Obzrvr │ ICU is full of the unvaccinated – my patience with them is wearing thin

    1. Sorry to hear about your sister, John. I hope she’ll pull through OK. Yes, winter is coming in the northern hemisphere and with it, most likely, the scary new variant of the virus from South Africa. Everyone needs to get vaccinated, wear a mask whenever appropriate etc. And the conspiracy theorists need to realise they’re being manipulated by some very nasty people. Thanks for visiting my site. Stay safe and – despite everything – keep smiling!

      1. She is in trouble. Had many other ailments. Michigan is doing poorly and people are mask less. USA need strong leaders. We don’t have them. I agree Frank.

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.