FAIR FACES AND DARK PLACES: PRINTS AND DRAWINGS BY WILLIAM STRANG (1859–1921) │ Scottish National Gallery, Edinburgh → 15 February 2015

“Jrñ hiz lîftîm, Dumbātn-born Wiłm Strañ (1859–1921) bilt p an inṭnašnl repytešn az a hîli scild n imajiṇtv printmêcr, pwtritist n pêntr. Ɖ fêvrit pyṗl v ɖ influenšl Riylist ātist Alfons Lgros, h pṛdyst wn v ɖ most significnt n iṇṿtv bodiz v orijinl ečt wrc bî eni Scotiš ātist n, alñsd felo Scotiš printmêcrz D.Y. Camṛn, Myrhed Bôn n Jêmz McBe, wz a ci figr in brññ abt an inṭnašnl rvîvl v intrest in orijinl printmêcñ jrñ ɖ lêt nîntīnʈ n ŕli twentiiʈ senčri.

Strañ’z dvrs subjcts renjd fṛm ɖ riyl t ɖ fantastc, includñ uncompṛmîzñ dpiẋnz v cntmprri lîf n ɖ ifcts v poṿti n sošl injustis, landsceps in ɖ tṛdišn v ɖ Old Mastrz, ḅwildrñ mcābra subjcts, n naṛtv iḷstrešnz fr bcs, piriodiclz n hiz ôn Scots daylect baḷdz. H wz olso a pṛlific pwtritist hu pṛdyst memṛbl pwtrits v līdñ ātistc n litrri figrz, famli n frendz n, inspîrd bî Rembrant, ovr 30 slfpwtrits.

Ɖs xibišn, drwn fṛm ɖ Našnl Galriz v Scotḷnd’z impwtnt c̣lẋn v wrcs on pêpr bî Strañ, fīčrz arnd 30 prints n drōñz spanñ ɖ ātist’s c̣rir, rvilñ hiz consyṃt tecnicl scil n vrṣtiḷti, hiz pârfl sens v sîc̣lojicl intnṣti n rmāc̣bl imajinešn.”

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


ẆT ĐE SE

Đ EDINBRA RPWTR, 18 Octobr 2014
Sẹra Unwin Jônz, Đ HEṚLD SCOTḶND, 10 Octobr 2014


03/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.