FIONA RAE │ Timothy Taylor, London → 30 May 2015

Oil and acrylic on canvas, 2015 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1n. Oil and acrylic on canvas, 2015
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

“Timʈi Têlr Galri z dlîtd t anâns its forʈ sôlo xbišn bî Britiš ātist Fiona Rei.

Figure 1p. Oil and acrylic on canvas, 2015 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1p. Oil and acrylic on canvas, 2015
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

Ɖs ny siriz v gre-scêl pêntñz fṛm 2014–15 mācs an xîtñ n significnt dveḷpmnt in Rei’z practis. Č pêntñ’z comṗzišn predicets a nošnl figr, huz xistns z simlteňsli manifstd n dnîd in a ʈiytr v drct pfwmtv māc-mcñ. Ɖz r abstract comṗzišnz tītrñ on ɖ ej v fiğrešn, xpresvli rendrd in blac, ẇît n tônz v gre.

Figure 1g. Oil and acrylic on canvas, 2014 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1g. Oil and acrylic on canvas, 2014
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

Wɖn ɖs rigṛs n stṛtījic sistm v hy-rduẋn n sutl baḷnsñ v tônl rlešnšps, Rei hz nvrɖls crietd an intnsli culrfl n dnamic swìt v pêntñz ɖt imbodi bʈ ɖ trôps v hî modnist îdiylizm n ɖ distnst mnipylešnz v a Fôtošop-inflctd preznt.

Figure 1o. Oil and acrylic on canvas, 2015 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1o. Oil and acrylic on canvas, 2015
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

Alñsd ɖz pêntñz, a siriz v sml-scêl čācoldrōñz wl b šôn – a ny xpresv mīdı̣m fr ɖ ātist – n wn upn ẇč hr wit n restls invnšn r brwt dṛmatcli t ber. Inspîrd bî a vrayti v swsz, fṛm Čen Roñ’z ʈrtīnʈ-senčri Nîn Dragnz t Robt Râšnbrg’z Irezd d’Cūnñ Drōñ (1953), Rei čaḷnjd hrslf t fînd a we v rprizntñ ɖ figr ɖt sinʈsîzd its historicl tṛdišnz wɖ ɖ cntmprri xistnšl xpirı̣ns v slf:

I wntd t b d’Cūnñ mcñ a Wmn drōñ or pêntñ, n at ɖ sem tîm I wntd t b Râšnbrg irezñ it. Ɖt sīmd t m t b ɖ prfct ansr t ɖ probḷm v alawñ wnslf t mc a drōñ v a figr wɖt dṣpirñ intu ɖ past. Dwñ it n undwñ it untl sm cnd v imij jst abt arîvz. Wɖ ɖ pêntñz, I hd ɖ sem nošn v irežr, ẇl at ɖ sem tîm bʈ loññ t mc a figr apir n wšñ t rmen in ɖ fīld v abstraẋn. (Fiona Rei in convsešn wɖ Mātin Hrbt, 2015)

Fiona Rei grajuetd fṛm Goldsmiʈs Colij, Lundn in 1987; tc pāt in ɖ grând-brêcñ xbišn Frīz in Lundn’z Docḷndz in 1988 n wz šwtlistd fr ɖ Trnr Prîz in 1991. Ovr ɖ last 25 yirz, Rei’z wrc hz bn includd in nymṛs xbišnz in myziymz, public instityšnz n gaḷriz wrldwîd. Grūpxbišnz includ Hîbridz, Têt Livpul, YC (2001); Pêntñ Picčrz, Kunstmuseum Wolfsburg, Jrṃni (2003); Fiẋn@Luv, Šañhî Myziym v Cntmprri Āt, Čîna n Sngpor Ātmyziym (2006); Pictgramz, Kunstmuseum Stuttgāt, Jrṃni (2006); Clasifîd, Têt Britn, Lundn, YC (2009). Sôlo xbišnz includ Carré d’Art, Museé d’Art Contemporain de Nîmes, Frans (2002–3); Līdz Ātgaḷri, YC; Ɖ Ny Ātgaḷri Wōlswl, YC; Tânr, Īsbwn, YC (2012–13); n Pêntr, Pêntr: Dan Prfct, Fiona Rei, Notñm Casl Myziym n Ātgaḷri, YC n Sâʈamtn Siti Ātgaḷri, YC (2014).

Figure 1f. Oil and acrylic on canvas, 2014 72 x 51 in / 183 x 129.5 in
Figure 1f. Oil and acrylic on canvas, 2014
72 x 51 in / 183 x 129.5 in

Fiona Rei’z wrc z rpṛzntd in public n prîvt c̣lẋnz inṭnašnli, includñ Fonds National d’Art Contemporain, Paris, Frans; Fundació “la Caixa”, Bāṣlona, Spên; Hamburger Bahnhof, Brlin, Jrṃni; Hiršwn Myziym n Sculpčrgādn, Ɖ Smiʈsoňn Instityšn, Wošñtn, D.C., YSA; Mudam Luxmbrg; Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris, Frans; Têt C̣lẋn, YC.

Figure 1j. Oil and acrylic on canvas, 2014 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1j. Oil and acrylic on canvas, 2014
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

Rei wz ilctd t ɖ Royl Acaḍmi v Āts, Lundn (2002); srvd az a Têt Ātisțrusti (2005–9); n wz apýntd Pṛfesr v Pêntñ at ɖ Royl Acaḍmi Scūlz, Lundn (2011).

Figure 1h. Oil and acrylic on canvas, 2014 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1h. Oil and acrylic on canvas, 2014
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

Ɖ xbišn z acumṗnid bî a fŭli iḷstretd caṭlog fīčrñ a convsešn btwn Mātin Hrbt n Fiona Rei.”

Figure 1k. Oil and acrylic on canvas, 2014 72 x 51 in / 183 x 129.5 cm
Figure 1k. Oil and acrylic on canvas, 2014
72 x 51 in / 183 x 129.5 cm

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


ẆT ĐE SE

Mātin Gêfd, Đ SPECTETR, 9 Me 2015
Pwl Blac, ĀTLIST, 6 Me 2015


BBC – YR PÊNTÑZ


26/05/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.