FIRST HAPPENINGS: ADRIAN HENRI IN THE ’60s AND ’70s │ Institute of Contemporary Arts, London → 15 March 2015

Documentation of City Happening, 1962, Adrian Henri, Pete Brown, Roger McGough.
Documentation of City Happening, 1962,
Adrian Henri, Pete Brown, Roger McGough.

Frst Haṗnñz: Êdrı̣n Henri in ɖ ’60z n ’70z, ofrz a fôc̣st lc at Êdrı̣n Henri’z pạnirñ rôl in ɖ haṗnñzmūvmnt in Britn, setñ p ɖ frst Ivnt in 1962, ʈru t ineblñ verı̣s c̣labṛtv ivnts intu ɖ 1970z.

Adrian Henri, Joyce Collage, 1961. Mixed media on paper, 36 x 25cm.
Adrian Henri, Joyce Collage, 1961.
Mixed media on paper, 36 x 25cm.

Az a pêntr, powt, myzišn n pfwmr h wz a sentṛl pṛtaġnist jrñ a pirı̣d v intns crı̣tiṿti n c̣labṛtv ātistc indvrz ɖt sentrd on Livpūl – at ɖ tîm a paṛlel sentr fr sč actiṿti alñsd Lundn n Ny Ywc. Henri coṛspondd wɖ pfwmnsātists includñ Aḷn Capro, Yôco Ôno n Māc Býl, n oʈrd a landmāc publicešn, Tôtl Āt, Invîrnmnts n Haṗnñz (Temz n Hudsn, 1974).

Adrian Henri, Entry of Christ into Liverpool, 1964.
Adrian Henri, Entry of Christ into Liverpool, 1964.

Rflctñ Henri’z iclectisizm n insešbl krioṣti, ɖ dsple fīčrz nymṛs āṭfacts fṛm ɖ Êdrı̣n Henri istet, includñ orijinl prints, c̣lažz, aṇtetd scripts n hand-md pôstrz fr haṗnñz, objcts, ifiṃra, rocpôstrz, cântrculčr dokmnts n coṛspondns, az wel az rer ōdio n vidio mtirı̣l.

Adrian Henri, Roger McGough, Brian Patten, The Mersey Sound. London: Penguin 1967.
Adrian Henri, Roger McGough, Brian Patten, The Mersey Sound. London: Penguin 1967.

Êdrı̣n Henri (1932–2000) trênd az a pêntr undr Victr Pasmor n Ričd Hamiltn, n twt at Livpūl Ātcolij in ɖ 1960z. H cem t prominns az wn v ɖ Livpūl powts, alñsd Rojr MGof n Brayn Patn, ʈru ɖ bst-selñ Penĝn anʈoḷji Ɖ Mrzi Sând – irevṛntli ŕbn n popylr. Pfwmns wz sentṛl t Henri’z practis, bʈ az a vižl ātist n az a powt. In ɖ 1960z n 70z h fruntd ɖ powtri n roc grūp Livpūl Sìn (sînd bî RCA). Ɖer dêbyalbm wz pṛdyst bî Jon Pīl, hu dubd Henri wn v ɖ grt nonsñrz v âr tîm. In 1969, ɖ band pfwmd at ɖ Îl v Wait Festivl, ṣpwtd Led Zeṗlin n turd America.

Adrian Henri, poster for Love Night no.2, Liverpool 1967
Adrian Henri, poster for Love Night no.2, Liverpool 1967

Wn v ɖ fy YC ōġnîzešnz ɖt acnolijd ɖ radicl myzic, āt n pfwmns sìn in Livpūl âtsd v ɖ siti itslf, ɖ ICA hôstd Henri’z xibišnz n pfwmnsz on verı̣s ocežnz includñ hiz sôlo xibišn, Êdrı̣n Henri: Powt, Pêntr, 1968, I Wundr. A ple bî Êdrı̣n Henri n Mîcl Csto wz pfwmd at ɖ ICA in 1968 az pāt v ɖ ICA’z sentīnrīseḷbrešn v Apoliner, n Henri wz olso includd in ɖ 1970 ICA xibišn ĀĀĀG!!! A Seḷbrešn v Comics.

Daily Herald, 2 Sept 1962.
Daily Herald, 2 Sept 1962.

Frst Haṗnñz z kretd bî Paris-bêst āthistwrı̣n Caʈrin Mācanjli in c̣laḅrešn wɖ ɖ ICA. Ol wrcs fṛm ɖ Istet v Êdrı̣n Henri.

Cover of Adrian Henri, Total Art, Environments, Happenings and Performance, W W Norton & Co Inc., 1974 (American edition)
Cover of Adrian Henri, Total Art, Environments, Happenings and Performance, W W Norton & Co Inc., 1974 (American edition)

Wɖ ʈancs fr ṣpwt fṛm Penĝn Clasics.”

GAḶRI WEBSAIT


BBC – YR PÊNTÑZ


ÊDRỊN HENRI WEBSAIT


14/06/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.