GIULIO PAOLINI: TO BE OR NOT TO BE │ Whitechapel Gallery, London → 14 September 2014

“Itałn ātist Jūlio Pâlīni (b. 1940, livz n wrcs in Tyrin) imrsz s in eḷgnt insṭlešnz v canvsz, windoz, fragmnts v statyri n čecrbwdz – smtmz prizntd bî 18ʈ senčri fŭtṃn. Ḅlivñ ɖt evri wrc v āt imbodiz ŕlı̣r tṛdišnz, Pâlīni pez tribyt t ātists sč az Šādĩ, Loto n Vlazqez. Hiz ôn fês, handz n îz rı̣pir ʈrt ɖ šo, az h ascs Hamlit’s qesčn v ɖ ātist.

Fṛm T b or nt t b (1994–95), ẇr canvsz rêdiet acrs ɖ flor intu infiṇti, t ɖ xistnšl drāma v Đ ōʈr hu ʈt h xistd… (2013), Pâlīni têcs s on an xiḷretñ jrni ʈru fîv decedz v wrc xplorñ pspšn n crı̣tivti.”

GAḶRI WEBSAIT


ẆT Đ PÊPRZ SE:

Wōlstrīt Inṭnašnl, 17 Jūn 2014
Đ Teḷgraf, Aḷster Smāt, 9 Jlî 2014
Đ Fnanšl Tîmz, Rêčl Spens, 11 Jlî 2014
Đ Obzrvr, Lwra Cumñ, 13 Jlî 2014
Đ Apolo Maġzīn, Roẓlind MCīvr, 15 Jlî 2014
Đ Lundn Īvnñstandd, Ben Lūc, 30 Jlî 2014

24/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.