GUY MANNING: DAYLIGHT OURS │ Tenby Museum and Art Gallery, Pembrokeshire → 20 December 2014

“Ɖ ny xibišn at ɖ myziym z Dêlît Ârz bî lôclbêst ātist Gî Manñ.

Gî, hu grajuetd wɖ a 1st in Fîn Āt in 1992, hz bilt p a repytešn fr crietñ bytifl n muvñ pêntñz n hiz wrc hz bn dscrîbd bî wn c̣lctr az lîc wōcñ intu sumr. Hiz wrc hz bn xibitd in nymṛs xibišnz acrs Yṛp n America n hiz pêntñz r held in prîvt n public c̣lẋnz acrs ɖ wrld, includñ ɖ Myziym v Modn Āt (Wêlz).

Gî sz v hiz wrc, Mî pêntñz r a rflẋn v wondrñ arnd a lot wɖ mî wîf Eloīz n âr dog, Wotsn, mnli in Wêlz bt incrisñli in Briṭni tù. I yz Mîcl Hādñ’z ýlpênts (ẇč riyli r briłnt), slôli bildñ p leyrz so ɖt č ẹria gloz ʈru ɖ nxt. It z a we v wīvñ culrz t šo a šimr v dust, depʈ, lît n līf.

Ɖ seilzexibišn fīčrz 27 wrcs, mnli ýl on canvs.”

GAḶRI WEBSAIT


ĀTIST’S WEBSAIT


Eloīz Wiłmz, Đ WÊLZ ĀTSRIVY

04/04/2015

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.