Clasics in Ñspel: KUBLA KHAN, by Samuel Taylor Coleridge

CŪBLA CĀN

Or, a viźn in a drīm. A Fragmnt.

In Xaṇdu dd Cūbla Cān
A stetli pleźrdom dcri:
Ẃr Álf, ɖ secrid rivr, ran
Ʈru cavnz meźrlis t man
Dǎn t a súnlis sì.
So twîs fîv mîlz v frtîl grǎnd
Wɖ wōlz n tǎrz wr grdld rnd;
N ɖr wr gardnz brît wɖ sinẏs rilz,
Ẃr blosmd mni an insens-bẹrñ tri;
N hir wr forists enćnt az ɖ hilz,
Infoldñ súni spots v grīṇri.

Bt ǒ! ɖt dīp r’mantic cazm ẃć slantd
Dǎn ɖ grīn hil aʈwort a sīdrn cuvr!
A savij ples! az holi n inćantd
Az e’r bnʈ a wenñ mūn wz hōntd
Bî wmn weilñ fr hr dīmnluvr!
N fṛm ɖs cazm, wɖ sīslis trmôl siɖñ,
Az f ɖs rʈ in fast ʈic pants wr briɖñ,
A mîti fǎntn momntli wz forst:
Amd huz swift haf-inṭmitd brst
Hyj fragmnts vōltd lîc rībǎndñ hêl,
Or ćafi gren bnʈ ɖ ʈreśr’z flêl:
N mid ɖz dansñ rocs at wns n evr
It fluñ p momntli ɖ secrid rivr.
Fîv mîlz mianḍrñ wɖ a mezi mośn
Ʈru wŭd n dêl ɖ secrid rivr ran,
Ɖen rīćt ɖ cavnz meźrlis t man,
N sanc in tymult t a lîflis ośn;
N ’mid ɖs tymult Cūbla hŕd fṛm far
Ansestṛl vôsz prof̣sayñ wor!
Ɖ śado v ɖ dom v pleźr
Flotd midwe on ɖ wevz;
Ẃr wz hŕd ɖ mngld meźr
Fṛm ɖ fǎntn n ɖ cevz.
It wz a miṛcl v rer dvîs,
A súni pleźrdom wɖ cevz v îs!

A damzl wɖ a dulsimr
In a viźn wns I sw:
It wz an Aḅsińn meid
N on hr dulsimr ś pleid,
Sññ v Mǎnt Abora.
Cd I rvîv wɖn m
Hr simf̣ni n soñ,
T sć a dīp dlît ’twŭd win m,
Ɖt wɖ ḿzic lǎd n loñ,
I wd bild ɖt dom in er,
Ɖt súni dom! ɖoz cevz v îs!
N ol hu hŕd śd si ɖm ɖr,
N ol śd crî, Bwer! Bwer!
Hiz flaśñ îz, hiz flotñ her!
Wīv a srcl rnd him ʈrîs,
N clos yr îz wɖ holi dred
Fr h on hunidȳ hʈ féd,
N drunc ɖ milc v Paṛdîs.

CLASICS IN ÑSPEL

27/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.