Clasics in Ñspel: Let not my love be called idolatry – William Shakespeare’s Sonnet 105

Sonit 105: Let nt mî luv b cōld aidoḷtri

WIŁM ŚECSPIR

Let nt mî luv b cōld aidoḷtri,
Nr mî b’luvid az an aidl śo,
Sins ol alîc mî soñz n prezz b
T wn, v wn, stl sć, n evr so.
Cînd z mî luv tde, tmoro cînd,
Stl constnt in a wundṛs x’ḷns;
Ɖrfr mî vrs t constnsi cnfînd,
Wn ʈñ xpresñ, līvz ǎt difṛns.
Fer, cînd, n tru, z ol mî arğmnt,
Fer, cînd, n tru,

vẹriyñ t uɖr wrdz;

N in ɖs ćenj z mî invnśn spent,
Ʈri ʈīmz in wn,

ẃć wundṛs scop afordz.

Fer, cînd, n tru, hv ofn livd alon,
Ẃć ʈri tl nǎ, nvr cept sīt in wn.

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.