Clasics in Ñspel: Let not my love be called idolatry – William Shakespeare’s Sonnet 105

Sonit 105: Let nt mî luv b cōld aidoḷtri

WIŁM ŚECSPIR

Let nt mî luv b cōld aidoḷtri,
Nr mî b’luvid az an aidlśo,
Sins ol alîc mî soñz n prezz b
T wn, v wn, stl sć, n evr so.
Cînd z mî luv tde, tmoro cînd,
Stl constnt in a wundṛs x’ḷns;
Ɖrfr mî vrs t constnsi cnfînd,
Wn ʈñ xpresñ, līvz ǎt difṛns.
Fer, cînd, n tru, z ol mî arğmnt,
Fer, cînd, n tru, vẹriyñ t uɖr wrdz;
N in ɖs ćenj z mî invnśn spent,
Ʈri ʈīmz in wn,

ẃć wundṛs scop afordz.

Fer, cînd, n tru, hv ofn livd alon,
Ẃć ʈri tl nǎ, nvr cept sīt in wn.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

28/08/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.