Clasics in Ñspel: LET THE LIGHT ENTER, by Frances Ellen Watkins Harper

LET Đ LÎT ENTR

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Ɖ dayñ wrdz v Grta

“Lît! mor lît! ɖ śadoz dīpn,

        N mî lîf z ebñ lo,

Ʈro ɖ windoz wîdli opn:

        Lît! mor lît! bfr I g.

“Softli let ɖ bāmi súnśîn

        Ple arnd mî dayñ bed,

’r ɖ dimli lîtd vali

        I wɖ lonli fīt mst tréd.

“Lît! mor lît! fr Deʈ z wīvñ

        Śadoz rnd mî wenñ sît,

N I fein wd gêz upn him

        Ʈru a strīm v rʈli lît.”

Nt fr gretr gifts v jīńs;

        Nt fr ʈts mor grandli brît,

Ol ɖ dayñ powt ẃisprz

        Z a prer fr lît, mor lît.

Hīdz h nt ɖ gaɖrd loṛlz,

        Fedn sloli fṛm hiz sît;

Ol ɖ powt’s asṗreśnz

        Sentr in ɖt prer fr lît.

Greśs Sevyr, ẃn lîf’s dêdrīmz

        Melt n vaniś fṛm ɖ sît,

Me ǎr dim n loññ viźn

        Đen b blest wɖ lît, mor lît.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

28/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.