Clasics in Ñspel: LINES COMPOSED A FEW MILES ABOVE TINTERN ABBEY, on Revisiting the Banks of the Wye during a Tour. July 13, 1798 │ William Wordsworth

LÎNZ CMPOZD A FY MÎLZ ABV TINTRN ABI, on Rīviẓtñ ɖ Bancs v ɖ Wî jrñ a Tur. Jlî 13, 1798

Fîv yirz hv past; fîv sumrz, wɖ ɖ leñʈ
V fîv loñ wintrz! n agn I hír
Ɖz wōtrz, rolñ fṛm ɖer mǎntinsprñz
Wɖ a soft inḷnd mrmr.—Wns agn
D I bhold ɖz stīp n lofti clifs,
Ɖt on a wîld s’cludd sīn impres
Ʈts v mor dīp s’cluźn; n cnct
Ɖ lanscep wɖ ɖ qayt v ɖ scî.
Ɖ de z cm ẃn I agn rpoz
Hir, undr ɖs darc sic̣mor, n vy
Ɖz plots v cotijgrǎnd, ɖz orć̣dtufts,
Ẃć at ɖs sīzn, wɖ ɖer unrîp frūts,
R clad in wn grīn hy, n lūz ɖmslvz
’Mid grovz n copsz. Wns agn I si
Ɖz hejroz, hardli hejroz, litl lînz
V sportiv wŭd run wîld: ɖz pastṛl farmz,
Grīn t ɖ vri dor; n rīɖz v smoc
Snt p, in sîḷns, fṛm amñ ɖ triz!
Wɖ sm unsrtn notis, az mt sīm
V vegṛnt dwelrz in ɖ hǎslis wŭdz,
Or v sm Hrmit’s cev, ẃr bî hiz fîr
Ɖ Hrmit sits alon.

Ɖz bytịs formz,
Ʈru a loñ absns, hv nt bn t m
Az z a lanscep t a blînd man’z î:
Bt oft, in lonli rūmz, n ’mid ɖ din
V tǎnz n sitiz, I hv oud t ɖm,
In aurz v wirinis, snseśnz swīt,
Flt in ɖ blud, n flt alñ ɖ hart;
N pasñ īvn intu mî pyrr mînd
Wɖ tranqil resṭreśn:—fīlñz tù
V unrimembrd pleźr: sć, phps,
Az hv no slît or trivịl inflụns
On ɖt bst porśn v a gd man’z lîf,
Hiz litl, nemlis, unrimembrd, acts
V cîndnis n v luv. Nr les, I trust,
T ɖm I me hv oud anɖr gift,
V aspect mor sblîm; ɖt blesid mūd,
In ẃć ɖ brɖn v ɖ misṭri,
In ẃć ɖ hevi n ɖ wiri weit
V ol ɖs uninteliɉbl wrld,
Z lîtnd:—ɖt srīn n blesid mūd,
In ẃć ɖ afx́nz jntli līd s on,—
Untl, ɖ breʈ v ɖs corporịl frem
N īvn ɖ mośn v ǎr hymn blud
Olmst sspndd, w r leid aslip
In bodi, n bcm a livñ soul:
Ẃl wɖ an î md qayt bî ɖ pǎr
V harṃni, n ɖ dīp pǎr v jô,
W si intu ɖ lîf v ʈñz.

F ɖs
B bt a ven b’lif, yt, ǒ! hǎ oft—
In darcnis n amd ɖ mni śeps
V jôlis dêlît; ẃn ɖ fretfl str
Unprofitbl, n ɖ fīvr v ɖ wrld,
Hv huñ upn ɖ bìtñz v mî hart—
Hǎ oft, in spirit, hv I trnd t ɖi,
O silvn Wî! ɖǎ wondrr ʈru ɖ wŭdz,
Hǎ ofn hz mî spirit trnd t ɖi!

N nǎ, wɖ glīmz v haf-xtnḡśt ʈt,
Wɖ mni recgniśnz dim n fent,
N smẃt v a sad pplex̣ti,
Ɖ picćr v ɖ mînd rvîvz agn:
Ẃl hir I stand, nt onli wɖ ɖ sns
V preznt pleźr, bt wɖ plizñ ʈts
Ɖt in ɖs momnt ɖr z lîf n fūd
Fr fyćr yirz. N so I der t hop,
Ɖo ćenjd, no dǎt, fṛm ẃt I wz ẃn frst
I cem amñ ɖz hilz; ẃn lîc a rou
I bǎndd ’r ɖ mǎntinz, bî ɖ sîdz
V ɖ dīp rivrz, n ɖ lonli strīmz,
Ẃrvr nećr léd: mor lîc a man
Flayñ fṛm smʈñ ɖt h dredz, ɖn wn
Hu sòt ɖ ʈñ h luvd. Fr nećr ɖen
(Ɖ cōrsr pleźrz v mî bôiś dez
N ɖer glad animlmuvmnts ol gn bî)
T m wz ol in ol.—I canot pent
Ẃt ɖen I wz. Ɖ sǎndñ caṭract
Hōntd m lîc a paśn: ɖ tōl roc,
Ɖ mǎntin, n ɖ dīp n glūmi wŭd,
Ɖer culrz n ɖer formz, wr ɖen t m
An aṗtît; a fīlñ n a luv,
Ɖt hd no nīd v a rmotr ćarm,
Bî ʈt s’plaid, nt eni inṭrest
Unboroud fṛm ɖ î.—Ɖt tîm z past,
N ol its ecñ jôz r nǎ no mor,
N ol its dizi rapćrz. Nt fr ɖs
Fent I, nr mōrn nr mrmr; uɖr gifts
Hv foloud; fr sć los, I wd b’liv,
Abundnt recmpns. Fr I hv lrnt
T lc on nećr, nt az in ɖ aur
V ʈtlis yʈ; bt hírñ ofntîmz
Ɖ stl sad ḿzic v hymaṇti,
Nr harś nr greitñ, ɖo v ampl pǎr
T ćesn n sbdy.—N I hv flt
A prezns ɖt dstrbz m wɖ ɖ jô
V eḷvetd ʈts; a sns sblîm
V smʈñ far mor dīpli inṭfyzd,
Huz dwelñ z ɖ lît v setñ súnz,
N ɖ rnd ośn n ɖ livñ er,
N ɖ blu scî, n in ɖ mînd v man:
A mośn n a spirit, ɖt impelz
Ol ʈncñ ʈñz, ol objicts v ol ʈt,
N rolz ʈru ol ʈñz. Ɖrfr am I stl
A luvr v ɖ medoz n ɖ wŭdz
N mǎntinz; n v ol ɖt w bhold
Fṛm ɖs grīn rʈ; v ol ɖ mîti wrld
V î, n ir,—bʈ ẃt ɖe haf criet,
N ẃt psiv; wel plizd t rec̣gnîz
In nećr n ɖ lanḡj v ɖ sns
Ɖ ancr v mî pyrist ʈts, ɖ nrs,
Ɖ gîd, ɖ gardịn v mî hart, n soul
V ol mî moṛl biyñ.

Nr pćans,
F I wr nt ɖus tòt, śd I ɖ mor
Sufr mî jīńl spirits t dce:
Fr ɖǎ art wɖ m hir upn ɖ bancs
V ɖs fer rivr; ɖǎ mî dirist Frend,
Mî dir, dir Frend; n in ɖî vôs I cać
Ɖ lanḡj v mî formr hart, n rīd
Mî formr pleźrz in ɖ śūtñ lîts
V ɖî wîld îz. Ǒ! yt a litl ẃl
Me I bhold in ɖi ẃt I wz wns,
Mî dir, dir Sistr! n ɖs prer I mc,
Nwñ ɖt Nećr nvr dd btre
Ɖ hart ɖt luvd hr; ’tiz hr priṿlij,
Ʈru ol ɖ yirz v ɖs ǎr lîf, t līd
Fṛm jô t jô: fr ś cn so inform
Ɖ mînd ɖt z wɖn s, so impres
Wɖ qaytnis n byti, n so fīd
Wɖ lofti ʈts, ɖt nɖr īvl tuñz,
Raś jujmnts, nr ɖ snirz v slfiś men,
Nr grītñz ẃr no cîndnis z, nr ol
Ɖ driri inṭcors v dêli lîf,
Śl e’r privel agnst s, or dstrb
Ǎr ćirfl feʈ, ɖt ol ẃć w bhold
Z fl v blesñz. Ɖrfr let ɖ mūn
Śîn on ɖi in ɖî soliṭri wōc;
N let ɖ misti mǎntinwindz b fri
T blo agnst ɖi: n, in aftr yirz,
Ẃn ɖz wîld xṭsiz śl b mtyrd
Intu a sobr pleźr; ẃn ɖî mînd
Śl b a manśn fr ol luvli formz,
Ɖî meṃri b az a dwelñples
Fr ol swīt sǎndz n harṃniz; ǒ! ɖen,
F soḷtyd, or fir, or pen, or grīf,
Śd b ɖî porśn, wɖ ẃt hīlñ ʈts
V tndr jô wlt ɖǎ rmembr m,
N ɖz mî xorteśnz! Nr, pćans—
F I śd b ẃr I no mor cn hír
Ɖî vôs, nr cać fṛm ɖî wîld îz ɖz glīmz
V past xistns—wlt ɖǎ ɖen fget
Ɖt on ɖ bancs v ɖs dlîtfl strīm
W std tgɖr; n ɖt I, so loñ
A wrśpr v Nećr, hiɖr cem
Unwirid in ɖt srvis: rɖr se
Wɖ wormr luv—ǒ! wɖ far dīpr zīl
V hǒlịr luv. Nr wlt ɖǎ ɖen fget,
Ɖt aftr mni wonḍrñz, mni yirz
V absns, ɖz stīp wŭdz n lofti clifs,
N ɖs grīn pastṛl lanscep, wr t m
Mor dir, bʈ fr ɖmslvz n fr ɖî sec!

CLASICS IN ÑSPEL

01/09/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.