Clasics in Ñspel: O! how thy worth with manners may I sing – William Shakespeare’s Sonnet 39

Sonit 39: Ǒ! hǎ ɖî wrʈ wɖ manrz me I sñ

WIŁM ŚECSPIR

Ǒ! hǎ ɖî wrʈ wɖ manrz me I sñ,
Ẃn ɖǎ art ol ɖ betr part v m?
Ẃt cn mîn ǒn prêz t mîn ǒn slf brñ?
N ẃt ist bt mîn ǒn ẃn I prêz ɖi?
Īvn fr ɖs, let s dvîdd liv,
N ǎr dir luv lūz nem v sngl wn,
Ɖt bî ɖs seṗreśn I me gv
Ɖt dy t ɖi ẃć ɖǎ dzrvst alon.
Ǒ absns! ẃt a torment wdst ɖǎ pruv,
Wr it nt ɖî sǎr leźr gev swīt līv,
T entten ɖ tîm wɖ ʈts v luv,
Ẃć tîm n ʈts so swītli dʈ dsiv,
N ɖt ɖǎ tīćist hǎ t mc wn twen,
Bî prezñ him hir hu dʈ hns rmen.

♥ ♥

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

15/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.