Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,
Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,
Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres
A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:
Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep
V deytiz or mortlz, or v bʈ,
In Tmpi or ɖ dêlz v Arc̣di?
Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?
Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?
Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd
R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;
Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,
Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:
Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv
Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;
Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,
Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;
Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,
Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed
Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;
N, hapi meḷdist, unwiriid,
Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;
Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!
Fr evr worm n stl t b injoid,
Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;
Ol briɖñ hymn paśn far abv,
Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,
A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?
T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,
Līdst ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,
N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?
Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,
Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,
Z emtid v its foc, ɖs pays morn?
N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor
Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel
Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd
V marbl men n meidnz ovŗòt,
Wɖ forist branćz n ɖ trodn wīd;
Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt
Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!
Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,
Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo
Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ sêist,
“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol
Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

01/09/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.