Clasics in Ñspel: ODE ON A GRECIAN URN, by John Keats

ǑD ON A GRÌŚN ŔN

Jon Cīts

Ɖǎ stl unraviśt brîd v qaytnis,Ɖǎ fostrćîld v sîḷns n slo tîm,

Silvn historịn, hu cnst ɖus xpres

A flǎri têl mor swītli ɖn ǎr rîm:

Ẃt līf-frinjd lejnd hōnts abt ɖî śep

V deytiz or mortlz, or v bʈ,

In Tempi or ɖ dêlz v Arc̣di?

Ẃt men or godz r ɖz? Ẃt meidnz loʈ?

Ẃt mad psyt? Ẃt strugl t iscep?

Ẃt pîps n timbṛlz? Ẃt wîld xṭsi?

Hŕd meḷdiz r swīt, bt ɖoz unhŕd

R swītr; ɖrfr, yi soft pîps, ple on;

Nt t ɖ snśụl ir, bt, mor indird,

Pîp t ɖ spirit ditiz v no ton:

Fer yʈ, bnʈ ɖ triz, ɖǎ cnst nt līv

Ɖî soñ, nr evr cn ɖoz triz b bér;

Bold Luvr, nvr, nvr cnst ɖǎ cis,

Ɖo winñ nir ɖ gol yt, d nt grīv;

Ś canot fed, ɖo ɖǎ hst nt ɖî blis,

Fr evr wlt ɖǎ luv, n ś b fer!

Ā, hapi, hapi bauz! ɖt canot śed

Yr līvz, nr evr bid ɖ Sprñ ady;

N, hapi meḷdist, unwiriid,

Fr evr pîpñ soñz fr evr ny;

Mor hapi luv! mor hapi, hapi luv!

Fr evr worm n stl t b injoid,

Fr evr pantñ, n fr evr yuñ;

Ol briɖñ hymn paśn far abv,

Ɖt līvz a hart hî-soṛfl n cloid,

A brnñ fōrhed, n a parćñ tuñ.

Hu r ɖz cmñ t ɖ sacṛfîs?

T ẃt grīn ōltr, O mstirịs prīst,

Līd’st ɖǎ ɖt hefr lowñ at ɖ scîz,

N ol hr silcn flancs wɖ garḷndz drest?

Ẃt litl tǎn bî rivr or sìśor,

Or mǎntin-bilt wɖ pīsfl siṭdél,

Z emtid v its foc, ɖs pays morn?

N, litl tǎn, ɖî strīts fr eṿmor

Wl sîḷnt b; n nt a soul t tel

Ẃ ɖǎ art dezḷt, cn e’r rtrn.

O Atic śep! Fer attyd! wɖ brìd

V marbl men n meidnz ovŗòt,

Wɖ foristbranćz n ɖ trodn wīd;

Ɖǎ, sîḷnt form, dst tīz s ǎt v ʈt

Az dʈ itrṇti: Cold Pastṛl!

Ẃn old ej śl ɖs jeṇreśn west,

Ɖǎ ślt rmen, in mdst v uɖr wo

Ɖn ǎrz, a frend t man, t hūm ɖǎ se’st,

“Byti z truʈ, truʈ byti,—ɖt z ol

Yi nǒ on rʈ, n ol yi nīd t nǒ.”

CLASICS IN ÑSPEL

01/09/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.