Fṛm Đ Gardịn: Ruffled Raab gives little clue of true state of prime minister’s health

John Crace
Jon Crês
Rufld Rāb gvz litl clu v tru stet v prîm ministr’z hlʈ

(Transcription of an article published in the Guardian on 6 April 2020)

Ɖ de facto PM ofrz a bérli creḍbl pformns at ɖ dêli c’roṇvîṛs presconfṛns

Jon Crês, Munde, 6 Epril 2020

Ɖ foṛn secṛtri, Doṃnic Rāb, n ćīf medicl ofisr Pṛf Cris Ẃiti at a c’roṇvîṛs presconfṛns. Foṭgraf: Pipa Folz/10 Dǎnñ Strīt/YPA

Jst abt ɖ onli ri’śurñ ʈñ t cm ǎt v ɖ lêtist Dǎnñ Strīt presconfṛns wz ɖt Doṃnic Rāb dz nt yt hv hiz handz on ɖ ńclir butn.

Bcz in olmst evri uɖr rspct ɖ foṛn secṛtri apird t b cospleyñ Pītr Selrz in Dr. Strenjluv. A man so clinicli unstebl h hz yt t riylîz h z bî far ɖ most denjṛs prsn in eni rūm h entrz.

Ɖ pʈoḷji maṇfests itslf in difṛnt wez. Ofn Rāb z a bōl v bérli rprest angr, ɖ vein on ɖs fōrhed ʈrobñ metṛnomicli az h trîz t frunt ǎt eni trici qsćnz.

Tde, h wz gwñ fr ɖ mor leid-bac aproć – ɖ Mr. Nîs Gai hu defiṇtli hd no gilti sīcrits. Unforćṇtli fr him, h hd mor t hîd ɖn ɖ yźl c’lex́n v unsolvd mrdrz. Snr or lêtr, smwn z gwñ t hv t hv a qayt wrd wɖ Dóm n tel him h’z crap at ɖs gig. Ɖen so z olmst evrwn els in ɖ cabiṇt.

T b fer, Dóm hd bn dlt a ptiklrli bad hand. Aftr ɖ yźl dsclemrz abt ɖ guvnmnt hvñ dn a jenṛli briłnt job so far, ɖ foṛn secṛtri wz rɖr oblîjd t gv an updet on ɖ prîm ministr’z hlʈ.

Smʈñ h traid t mumbl awe az an aftrʈōt. Boris Jonsn wz in top form, xḷnt spirits. In fact, h wz hvñ sć a gd tîm runñ ɖ cuntri fṛm hiz bed in St Toṃs’z hospitl ɖt h wz planñ t xtnd hiz ste t an xtra nît.

Rāb sz Jonsn ‘rmenz in ćarj’ fṛm hospitl – vidio

Ɖr wz besicli nʈñ roñ wɖ Boris, wz ɖ mesij. H’d jst dropt in t hospitl bcz h wz gtñ a bit bord at hom.

Unḍstanḍbli, nwn wz ptiklrli cnvinst bî Rāb’z “H’z in gd spirits” xpḷneśn v ɖ prîm ministr’z hlʈ. Aftr ol, most ppl hu hv hd īvn a mîld vrśn v ɖ c’roṇvîṛs hv rportd ɖe wr ẃact ǎt fr ɖ bst part v a wīc n gd fr nxt t nʈñ. Yt hir wz Rāb trayñ t pswed s ɖt dspt hvñ a hî tmpṛćr, a cof n briɖñ dificltiz, Jonsn wz on top form n fit fr enʈñ. Biyñ prîm ministr wz acć̣li a pìs v pis ɖt enwn cd d fṛm hospitl. No big dīl.

“H’z in gd spirits,” Rāb agn rpitd, hiz îz dartñ añśsli arnd ɖ rūm. Mr. Cūl wz nǎ lcñ dsîdidli rufld n h in’dvrtntli let slip ɖ truʈ. Ɖ last tîm h hd acć̣li spocn t ɖ prîm ministr wz on Saṭde, ɖ de bfr Boris wz admitd t hospitl.

So w wr asct t axpt ɖt fr ɖ last tū dez h hd bn intîrli ǎt v ɖ lūp n ɖt Boris hd bn runñ ɖ śo on hiz ǒn. Nt nesseṛli bad nyz fr ɖ cuntri, bt badli creḍbl.

Ɖr wz onli wn iniscepbl cncluźn. Ɖt Boris dz’nt ret îɖr Rāb or Mîcl Gov az sūṭbl depytiz t run ɖ cuntri in hiz absns n recnz ɖt h cd probbli stl d a betr job ɖn îɖr v ɖm fṛm hiz hospitlbed. It’s a lac v trust wɖ ẃć most v ɖ cuntri hz sm simṗʈi.

Oceźṇli, Rāb wd despṛtli lc t ɖ nyli rcuvrd ćīf medicl ofisr, Cris Ẃiti, n ɖ Foṛn Ofis depyti ćīf medicl advîzr, Anɉla McLīn, fr ri’śuṛns. Ẃć ɖe bʈ rfyzd t gv. Ɖo ɖ neśn wz plizd t si him bac, Ẃiti rɖr lct az f h wd rɖr b elsẃr. Probbli viẓtñ hiz secnd hom, lîc ɖ Scotiś ćīf medicl ofisr. Ɖt we h wd hv t rzîn n wd’nt hv t pt himslf ʈru eni mor v ɖz xcrūśietñ presconfṛnsz.

Loñ bfr ɖ end, Rāb hd manijd t mudl p īvn ɖ most besic v meṣjz. Last wīc, bʈ Boris n ɖ hlʈsecṛtri, Mát Hancoc, hd ofrd a glimr v hop wɖ a locdǎn xitstraṭji, involvñ armbandz n antibodi-tst. Ol ɖt wz nǎ loñ fgotn az Dóm pôntd t sm slîdz ɖt śoud it wz far tù rli t b mcñ eni v ɖoz cîndz v pridix́nz. W wr gwñ bcwdz fast.

A cnsistnt dsple in hoplisnis bî ɖ hoplis. A brīfñ ɖt hd onli srvd t mudi ɖ wōtrz frɖr: ɖ Qīn’z cōl fr naśnl yṇti a distnt meṃri. Fr ẃt cem ʈru clirist wz ɖt nwn in guvnmnt riyli hd a clu ẃt wz haṗnñ. Īvn ɖ de facto prîm ministr wz’nt biyñ informd abt ɖ prîm ministr’z cndiśn.

Wɖn aurz ɖ mirāź hd dropt. Ɖ presconfṛns a totl ireḷvns. Ẃt Dóm hd or hd’nt noun wz iṃtirịl. Jrñ ɖ afṭnun Boris’z cndiśn hd wrsnd n h wz biyñ trnsfŕd t intnsiv cer. Dóm wz nǎ actñ prîm ministr. Ol ɖt enwn cd d nǎ wz pt ɖer trust in ɖ doctrz n pre fr ɖ bst. Ɖ crîsis hd jst got sgnificntli wrs.

Instroduction to Ñspel

24/04/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.