Clasics in Ñspel: Sin of self-love possesseth all mine eye – William Shakespeare’s Sonnet 62

Sonit 62: Sin v slfluv pzesiʈ ol mîn î

WIŁM ŚECSPIR

Sin v slfluv pzesiʈ ol mîn î
N ol mî soul, n ol mî evri part;
N fr ɖs sin ɖr z no reṃdi,
It z so grǎndd inwd in mî hart.
Mīʈncs no fes so greśs z az mîn,
No śep so tru, no truʈ v sć acǎnt;
N fr mslf mîn ǒn wrʈ d dfîn,
Az I ol uɖr in ol wrʈs s’mǎnt.
Bt ẃn mî glas śoz m mslf indd
Bītd n ćopt wɖ tand antiqti,
Mîn ǒn slfluv qt contrri I rīd;
Slf so slfluvñ wr iniqti.
’tiz ɖi, mslf, ɖt fr mslf I prêz,
Pentñ mî ej wɖ byti v ɖî dez.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

31/07/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.