Clasics in Ñspel: SONGS FOR THE PEOPLE, by Frances Ellen Watkins Harper

SOÑZ FR Đ PPL

Franss Eḷn Wotcinz Harpr

Let m mc ɖ soñz fr ɖ ppl,

Soñz fr ɖ old n yuñ;

Soñz t str lîc a batlcrî

Ẃrvr ɖe r suñ.

Nt fr ɖ claśñ v sebrz,

Fr carnij nr fr strîf;

Bt soñz t ʈril ɖ harts v men

Wɖ mor abundnt lîf.

Let m mc ɖ soñz fr ɖ wiri,

Amd lîf’s fīvr n fret,

Tl harts śl rlax ɖer tnśn,

N cerwòrn brǎz fget.

Let m sñ fr litl ćildṛn,

Bfr ɖer ftsteps stre,

Swīt anʈmz v luv n dyti,

T flot ’r lîf’s hîwe.

I wd sñ fr ɖ pur n ejid,

Ẃn śadoz dim ɖr sît;

V ɖ brît n restfl manśnz,

Ẃr ɖr śl b no nît.

Ǎr wrld, so wòrn n wiri,

Nīdz ḿzic, pyr n stroñ,

T huś ɖ jangl n discordz

V soro, pen, n roñ.

Ḿzic t suɖ ol its soro,

Tl wor n crîm śl sīs;

N ɖ harts v men groun tndr

Grdl ɖ wrld wɖ pīs.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

28/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.