Clasics in Ñspel: Take all my loves, my love, yea take them all – William Shakespeare’s Sonnet 40

Sonit 40: Tec ol mî luvz, mî luv, ye tec ɖm ol

WIŁM ŚECSPIR

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Tec ol mî luvz, mî luv, ye tec ɖm ol;
Ẃt hast ɖǎ ɖen mor ɖn ɖǎ hdst bfr?
No luv, mî luv, ɖt ɖǎ mayst tru luv cōl;
Ol mîn wz ɖîn, bfr ɖǎ hdst ɖs mor.
Ɖen, f fr mî luv, ɖǎ mî luv rsivist,
I canot blem ɖi, fr mî luv ɖǎ yzist;
Bt yt b blemd, f ɖǎ ɖîslf dsivist
Bî wilfl test v ẃt ɖîslf rfyzist.
I d fgiv ɖî roḅri, jntl ʈīf,
Olɖo ɖǎ stìl ɖi ol mî poṿti:
N yt, luv nz it z a gretr grīf
T ber luv’z roñ, ɖn het’s noun inɉri.
L’sivịs gres, in hūm ol il wel śoz,
Cil m wɖ spîts yt w mst nt b foz.

ŚECSPIR’Z SONITS
CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL

15/10/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.