In Ñspel: The Guardian view on David Cameron and George Osborne: a duo’s dangerous delusions

David Cameron (left) and George Osborne. ‘From the witness stand of the Covid-19 public inquiry, they remain unmoved by reality.’ Photograph: WPA/Getty Images
Devid Camṛn (left) n Jorj Ozbōrn. ‘Fṛm ɖ witnis stand v ɖ Covid-19 public inqîri, ɖe rmen unmuvd bî riaḷti.’ Foṭgraf: WPA/Geti Iṃjz

Ɖ Gardịn vy on Devid Camṛn n Jorj Ozbōrn: a dyo’z denjṛs dluźnz

Transcription of a Guardian editorial of 20 June 2023

Ɖ Covid inqîri rvilz ɖ arc̣tecs v osteṛti r unmuvd bî ɖer recñ v public srṿsz ahd v ɖ pandemic

Tyzde, 20 Jūn 2023

Devid Camṛn n Jorj Ozbōrn wr śemlis seilzṃn fr osteṛti. Ɖe mt argy ɖt it sstend ɖer p’liticl rîz. Lîc doctrz hu se ɖt blīdñ ɖ peśnt wl hlp ɖm rcuvr, ɖ per clemd ɖt cutñ bac guvnmntspendñ wd pṛdys ic̣nomic groʈ. Ẃt Britn sufrd wz mor fūdbancs, mor ruf slīpñ, fywr p’līs, stagnnt wejz n longr NHS wêtñlists. Hǎ cd eni v ɖs hv hlpt priper Britn fr ẃn ɖ pandemic struc? Sć dītelz wr’nt gwñ t śift Mr Camṛn n Mr Ozbōrn, hu fṛm ɖ witniștand v ɖ Covid-19 public inqîri rmen unmuvd bî riaḷti.

Fr Mr Camṛn, ɖ formr prîm̦inistr, it wz 2008 ol ovr agn. Britn hd nt wontd t end p lîc Grīs, h wornd, ẃć hd hd t cut hlʈbujits aftr luzñ cntrol v its naśnl dét n its bujitdeḟsit. Ɖs z an invidịs cmparisn. Britn, unlîc Grīs, cntrolz its ǒn cuṛnsi n cn olwz aford t pe creditrz. Grīs olso hd a mć lowr p’ capita deʈret ɖn ɖ YC jrñ ɖ pandemic. Ɖt mt hv bn bcz, az xprts sjstd, v ɖ wîḍnñ hlʈ iniqoḷtiz undr Mr Camṛn’z woć. Ɖz sayntists, h avŕd, hd got ɖs roñ.

Msjujñ ɖ mūd, Mr Camṛn trītd ɖ public inqîri lîc a rīrun v prîm̦inistr’z qsćntîm. Ẃn Cet Blacwél CC fr ɖ inqîri asct Mr Camṛn a stretfwd qsćn abt ɖ ifct v cuts t public-hlʈ bujits biyñ ɖ larjist in ɖ most dprîvd eriaz, h sjstd ɖt ś yz a difṛnt meźr v caunsl spendñpǎr ɖt hiz guvnmnt prifŕd, ẃć śoud ɖt nt t b ɖ ces. Slf-awernis z plenli nt Mr Camṛn’z stroñ pônt – n it wz no s’prîz t si him hecld az h left ɖ inqîri.

Ɖ formr ćanslr Mr Ozbōrn wz īqli dludd. H wnt az far az seyñ ɖt osteṛti hd a poẓtiv ifct bcz it mnt ɖt public fînansz rcuvrd. “Rdysñ ɖ deḟsit n plesñ dét az a psntij v GDP on a dǎnẉd paʈ wz … isnśl t rībild fiscl spes t pṛvîd scop t rspond t fyćr ic̣nomic śocs,” Mr Ozbōrn tld ɖ inqîri. Bt Britn’z naśnl dét n deḟsit r dtrmind bî ɖ ćôsz ɖt bizṇsz n hǎsholdz mc. Ɖ YC’z naśnl dét wz acć̣li hayr in 2016-17 ẃn Mr Ozbōrn left ofis ɖn ẃn h arîvd.

Wns Covid-19 hit, ɖ niolibṛl tmpl emtid, līvñ onli ɖ hî prīsts alon at ɖer ōltr. It trnd ǎt ɖt guvnmnts cn run larj fiscl deḟsits. Sntṛl bancs cn mc ɖz funḍbl at clos t ziro rets. Bt olmst evrẃr, wɖn munʈs v its rtrn, Cênzịnizm hd bn ijctd agn fṛm ɖ ic̣nomic panʈịn. Hî infleśn, sparct bî wor in Ycren, set ɖ stej fr tde’z cǎnṭreḟmeśn, pmitñ Mr Ozbōrn n Mr Camṛn – n ɖer îdịlojicl soulmêt Riśi Sūnac – a spes t pédl faḷsiz.

Bʈ Tori grandīz hv a liṃtd, dtaćt vy v ɖ riyl icoṇmi. Fr a tîm ɖe cd sel ɖs vy ʈru ɖ mīdia. Ɖt wrld – n ɖer c’rirz – wr bloun awe in 2016 bî ɖ vot t līv ɖ YY. Ɖer aṛgns dd nt let ɖm si ɖt ɖer ic̣nomic poḷsiz wr bildñ ɖer p’liticl pîrz. Ɖ îṛni z ɖt ɖ YY reḟrendm cd hv rzultd in a Rmen vicṭri hd it nt bn fr osteṛti. Britn wl pe loñ n dirli fr ɖ cnsit v Mr Camṛn n Mr Ozbōrn.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

21/06/2023

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.