In Ñspel: The Guardian view on the latest census: mapping an ever more diverse country

Birmingham, the city where Enoch Powell once gave his ‘rivers of blood’ speech, is now one of the most diverse places in the UK. Photograph: Brian Anthony/Alamy
Brmñm, ɖ siti ẃr Īnoc Pǎl wns gev hiz ‘rivrz v blud’ spīć, z nǎ wn v ɖ most dîvrs plesz in ɖ YC. Foṭgraf: Brayn Ánṭni/Aḷmi

Ɖ Gardịn vy on ɖ lêtist snss: mapñ an evr mor dîvrs cuntri

(Transcription of a Guardian editorial of 29 Nov. 2022)

Ɖ public hv axptd ɖt Britn z nt jst popyletd bî ẃît ppl – n hv stopt imaɉnñ ɖt it cd evr b uɖ̇wz

Tyzde 29 Nvmbr 2022

In 1968, ɖ Cnsrṿtiv MP Īnoc Pǎl dlivrd probbli ɖ most inflaṃtri adres evr gvn bî a sīńr Britiś poḷtiśn. “Az I lc ahd, I am fild wɖ fōrbodñ,” h dclerd. “Lîc ɖ Romn, I sīm t si ‘ɖ Rivr Tîbr fomñ wɖ mć blud’.” Ɖ bludletñ, h antiṣpetd, wd b tecñ ples bcz v a reswor. Siyñ mîgṛnts arîv fṛm Britn’z formr coḷniz in ɖ Caṛbiyn, Africa n Eźa wz, Pǎl sd, “lîc woćñ a neśn biẓli ingejd in hīpñ p its ǒn fynṛl pîr”. Britn in ɖ haf snć̣ri sins hz rpydietd Pǎl’z resist proḟsi. Nonẃît imigṛnts n ɖer ćildṛn r nt an xistnśl ʈret t ɖs cuntri, bt rɖr ɖ sors v sm its most seḷbretd aćivmnts.

Brmñm, ɖ siti in ẃć Pǎl gev hiz “rivrz v blud” spīć, hz qaytli bcm amñ ɖ cuntri’z most dîvrs plesz. Alñ wɖ Lundn, Lstr, Manćestr n Lūtn, it z part v an ŕbn Ñgḷnd ɖt z fast bcmñ mor blac n brǎn ɖn ẃît. Abt for in 10 ppl in Miltn Cīnz, Notñm n Pīṭbra r nonẃît. Ɖ figr, acordñ t ɖ 2021 snss publiśt on Tyzde, z rufli wn in for in Bristl n Lìdz. Dspt ɖ bst eḟts v poḷtiśnz lîc Pǎl n hiz ilc t trn ppl agnst ć uɖr on ɖ besis v res n eʈniṣti, a mor multireśl, multiculćṛl cuntri hz bcm a fīćr v modn lîf. It z progres ɖt ɖ public hv oṿẃlmñli axptd ɖt Britn z nt jst popyletd bî ẃît ppl – n hv stopt imaɉnñ ɖt it cd evr b uɖ̇wz.

Resizm cntinyz t blot ɖ lanscep. Britiś Bangḷdeśiz r dwñ wel at scūl, yt ɖe fér wrs in ɖ jobmarcit ɖn ɖe śd, gvn ɖer qoliḟceśnz. Ɖ śemfl Windruś scandl, a rzult v ɖ Cnsrṿtivz’ hostîl-invîrnmnt poḷsi, sw Britiś sitiznz v Africn-Caṛbiyn dsent roñli dportd, dsmist fṛm ɖer jobz n dprîvd v srṿsz sć az NHS cer. Iniqoḷtiz rmen bect intu ɖ sistm: Covid mortaḷtirets amñ sm blac n Eźn grūps wr btwn 2.5 n 4.3 tîmz hayr ɖn amñ ẃît grūps, ẃn ol uɖr factrz wr acǎntd fr. Mnoṛtiz wr nt mor ssptbl bcz ɖe wr blac or brǎn, bt bcz ɖe wr mor lîcli t b pur.

Hymn cọxistns z nt īzi. Ɖ rīsnt dstrbnsz in Lstr, btwn grūps v Hinduz n Mŭzlimz, śo hǎ dificlt ʈñz cn gt. Bt prizrvñ Britn’z dîvrṣti rqîrz hard wrc az wel az gd intnśnz. Reśl difṛnsz nīd maṇjñ t brij dvîdz, nt wîdn ɖm. Ɖ trubl z ɖt rîtwñ poḷtiśnz hv fr tù loñ proḟtd bî scepgotñ ǎtsîdrz n stǒcñ a b’lif v s’pirioṛti in ɖoz ɖe hv nʈñ mtirịl t ofr. Pǎndśop Pawlîts olso fluriśt aftr Brexit, ẃć yoct tgɖr Yṛp n mîgreśn. Fr ol ɖ tōc abt hǎ Riśi Sūnac’s eḷveśn t prîm̦inistr śd b seḷbretd az evidns v a guvnmnt brōḍnñ its taḷntbes, ɖ truʈ z ɖt, wr it p t ɖ poḷsiz v ɖs guvnmnt, ɖr wd b no Mr Sūnac. Britn’z reśl modl z far fṛm prfict. Bt res, culćr n eʈniṣti z livd in a far mor cnvivịl we ɖn hǎ it z ofn ivoct p’liticli.

Instroduction to Ñspel

"House by the Railroad," Edward Hopper, 1925

30/11/2022

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.