Clasics in Ñspel: THE PASSIONATE SHEPHERD TO HIS LOVE, by Christopher Marlowe

Ɖ PAŚṆT ŚEṖD TU HIZ LUV

Crisṭfr Marlo

Cm liv wɖ m, n b mî luv;
N w wl ol ɖ pleźrz pruv
Ɖt hilz n valiz, dêlz n fīldz,
Wŭdz, or stīpi mǎntin yīldz.

N w wl sit upn ɖ rocs,
Siyñ ɖ śeṗdz fīd ɖer flocs
Bî śalo rivrz t huz fōlz
Mlodịs brdz sñ madṛglz.

N I wl mc ɖi bedz v rozz,
N a ʈǎznd fregṛnt poziz;
A cap v flǎrz, n a crtl
Imbrôdrd ol wɖ līvz v mrtl;

A gǎn md v ɖ fînist wŭl
Ẃć fṛm ǎr priti lamz w pl;
Fer lînid sliprz fr ɖ cold,
Wɖ buclz v ɖ pyrist gold;

A blt v strw n îvibudz,
Wɖ coṛl clasps n ambr studz:
N, f ɖz pleźrz me ɖi muv,
Cm liv wɖ m, n b mî luv.

Ɖ śeṗdswenz śl dans n sñ
Fr ɖî dlît ć Me mornñ:
F ɖz dlîts ɖî mînd me muv,
Ɖen liv wɖ m, n b mî luv.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

01/09/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.