Clasics in Ñspel: TO ALTHEA, FROM PRISON, by Richard Lovelace

TU ALƮIA, FṚM PRIZN

Rić̣d Luvlês

Ẃn luv wɖ uncnfînid wñz
Hovrz wɖn mî gets,
N mî dvîn Alʈia brñz
T ẃispr at ɖ greits;
Ẃn I lî tangld in hr her
N fetrd t hr î,
Ɖ brdz ɖt wontn in ɖ er
Nǒ no sć liḅti.

Ẃn flowñ cups run swiftli rnd,
Wɖ no aleyñ Tmz,
Ǎr cerlis hedz wɖ rozz bǎnd,
Ǎr harts wɖ loyl flemz;
Ẃn ʈrsti grīf in wîn w stīp,
Ẃn hlʈs n dráfts g fri,
Fiśz ɖt tipl in ɖ dīp
Nǒ no sć liḅti.

Ẃn lîc cmitd linits I
Wɖ śrilr ʈrot śl sñ
Ɖ swītnis, mrsi, maɉsti,
N gloriz v mî Cñ:
Ẃn I śl vôs alǎd hǎ gd
H z, hǎ gret śd b,
Inlarjid windz, ɖt crl ɖ flud,
Nǒ no sć liḅti.

Ston wōlz d nt a prizn mc,
Nr ayn barz a cej:
Mîndz iṇsnt n qayt tec
Ɖt fr an hrṃtij.
F I hv frīdm in mî luv,
N in mî soul am fri,
Enjlz alon, ɖt sōr abv,
Injô sć liḅti.

CLASICS IN ÑSPEL

Ñspel logo

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.