Clasics in Ñspel: YOUTH AND AGE, by Samuel Taylor Coleridge

YƮ AND EJ

Saḿl Teilr Coḷrij

Vrs, a brīz mid blosmz streyñ,
Ẃr Hop cluñ fīdñ, lîc a bì—
Bʈ wr mîn! Lîf wnt a-meyñ
Wɖ Nećr, Hop, n Powsi,
Ẃn I wz yuñ!

Ẃn I wz yuñ?—Ā, woful Ẃn!
Ā! fr ɖ ćenj ’twixt Nǎ n Ɖen!
Ɖs briɖñ hǎs nt bilt wɖ handz,
Ɖs bodi ɖt dz m grīṿs roñ,
’r e’ri clifs n gliṭrñ sandz,
Hǎ lîtli ɖen it flaśt alñ:—
Lîc ɖoz trim scifs, uņoun v yor,
On wîndñ lecs n rivrz wîd,
Ɖt asc no ed v sêl or òr,
Ɖt fir no spît v wind or tîd!
Nòt cerd ɖs bodi fr wind or weɖr
Ẃn Yʈ n I livd int tgɖr.

Flǎrz r luvli; Luv z flǎrlîc;
Frendśp z a ślṭrñ tri;
O! ɖ jôz, ɖt cem dǎn śǎrlîc,
V Frendśp, Luv, n Liḅti,
E’r I wz old!
E’r I wz old? Ā woful E’r,
Ẃć tlz m, Yʈ’s no longr hir!
O Yʈ! fr yirz so mni n swīt,
’tiz noun, ɖt Ɖǎ n I wr wn,
I’l ʈnc it bt a fond cnsit—
It canot b ɖt Ɖǎ art gn!

Ɖî vsprbel hʈ nt yt told:—
N ɖǎ wrt ai a mascr bold!
Ẃt strenj dsgîz hst nǎ pt on,
T mc b’liv, ɖt ɖǎ r gn?
I si ɖz locs in silṿri slips,
Ɖs drūpñ geit, ɖs oltrd sîz:
Bt Sprñtîd blosmz on ɖî lips,
N tirz tec súnśîn fṛm ɖîn îz!
Lîf z bt ʈt: so ʈnc I wl
Ɖt Yʈ n I r hǎsmêts stl.

Dȳdrops r ɖ jmz v mornñ,
Bt ɖ tirz v mōrnfl īv!
Ẃr no hop z, lîf’s a wornñ
Ɖt onli srvz t mc s grīv,
Ẃn w r old:
Ɖt onli srvz t mc s grīv
Wɖ oft n tīdịs tecñlīv,
Lîc sm pur nî-rletd gest,
Ɖt me nt rūdli b dismist;
Yt hʈ ǎtsteid hiz welcm-ẃl,
N tlz ɖ jest wɖt ɖ smîl.

CLASICS IN ÑSPEL

27/06/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.